Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekotoxikologie a odvodnění urbaniz. území

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144EKOU Z,ZK 6 4P+1C česky
Přednášející:
Jana Nábělková (gar.), David Stránský (gar.)
Cvičící:
Jana Nábělková (gar.), David Stránský (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody a nástroje v městském odvodnění s důrazem na vliv na životní prostředí (zejména z ekotoxikologického pohledu). Důraz je kladen na integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.

Požadavky:

zkouškový test, protokoly ze cvičení

Osnova přednášek:

- Úvod. Integrální pojetí městského odvodnění, spotřeba a produkce odpadních vod

- Srážky a povrchový odtok

- Interakce stokové sítě a ČOV, vliv městského odvodnění na vodní toky

- Opatření na ochranu recipientu

- Hospodaření s dešťovými vodami (metody, nástroje, opatření)

- Koloběh živin a jeho ovlivnění městským odvodněním

- Inovativní technologie a udržitelnost

- Organické látky ve vodách, biologická rozložitelnost organických látek v aerobním prostředí, vztah mezi strukturou org.látek a jejich biologickou rozložitelností

- Testy biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí, přehled legislativy a norem týkající se testů biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí

- Fáze anaerobního rozkladu org. látek, vlastnosti a vzájemné vztahy zúčastněných mikrobiálních skupin, termodynamika anaerobních reakcí a úloha vodíku v anaerobním rozkladu, biochemie tvorby methanu

- Základní principy rozkladu xenobiotik a toxických organických látek (aromáty, chlorované látky, PCB apod, testy anaerobní biologické rozložitelnosti, provozní aplikace biologického rozkladu xenobiotik a problémových látek

- Biogeochemický cyklus síry a jeho biotechnologické využití pro rozklad problémových látek a detoxikaci těžkých kovů, úvod do toxicity, specifikace (akutní, chronická)

- Testy toxicity a jejich využití v praxi

Osnova cvičení:

návrh decentrálních opatření hospodaření s dešťovou vodou; terénní exkurze

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Krejčí, V a kol.(2002) Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000

[2] Butler, D. a Davies J.W.(2010) Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text

[3] Ambrožová J. (2003) Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT, Praha,8070805218

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/ekt
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4933206.html