Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy analytické chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZACHA Z,ZK 3 2P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Obecná chemie a základní laboratorní výpočty (17PBLOZLA)
Přednášející:
Iveta Horáčková (gar.)
Cvičící:
Iveta Horáčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí s teoretickými základy analytických metod. V rámci praktické výuky v laboratoři si osvojí základní dovednosti a správné návyky laboratorní práce, seznámí se s některými analytickými metodami v praxi a se základními postupy při zpracování naměřených dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Absolvování všech laboratorních úloh, napsání vstupních testů k úlohám (60 % úspěšnost) a odevzdání vypracovaných protokolů. Nahrazovat je možno nejvýše dvě úlohy.

Podrobnější informace v dokumentu „Požadavky k ukončení předmětu“.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem (praktická a teoretická část) a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po úspěšném napsání testů následuje ústní přezkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F. Podrobnosti v dokumentu „Požadavky k ukončení předmětu“.

Osnova přednášek:

1.Úvod do analytické chemie a vyjadřování koncentrací

2.Chemické reakce a rovnováhy v chemické analýze

3.Proces chemické analýzy

4.Vážková a odměrná analýza

5.Základy elektrochemie

6.Elektroanalytické metody (galvanická sonda pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku, alternativa ke Clarkovu čidlo, výhody, nevýhody jejího použití, metody kalibrace, Astrup, instrumentace metody, používané elektrody - jejich typy a konstrukce, výpočet potenciálů elektrod , plynová sonda na CO2 - specifika měření, faktory ovlivňující měření, volba vhodných experimentálních podmínek)

7.Princip optických metod a atomová spektrometrie

8.Molekulová spektrometrie a nespektrální metody

9.Princip separačních metod

10.Vyhodnocování analýzy a vyjadřování výsledků

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratoři a základní laboratorní výpočty

2. Zpracování výsledků v analytické chemii

3. Gravimetrie

4. Volumetrie

5. Elektroanalytické metody

6. Potenciometrické stanovení iontů ISE elektrodou

7. Acidobazická titrace s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

8. Spektrofotometrie

9. Konduktometrie

10. Náhrady laboratorních cvičení, zápočet

Cíle studia:

Osvojení základních teoretických i praktických dovedností v oblasti chemické analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Opekar, František et al. Základy analytické chemie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 201s. ISBN 80-246-0553-8

Volka, Karel., Tkadlecová, Marcela., Záruba, Kamil. Příklady z analytické chemie pro bakaláře. 2. Vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2010. 140 s. ISBN 978-80-7080-743-9

Doporučená literatura:

Klouda, Pavel. Moderní analytické metody. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: P. Klouda, 2003. 132 s. ISBN 80-86369-07-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:C-4
Horáčková I.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
Čt
místnost KL:A-007
Horáčková I.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4818706.html