Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podniková krize

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPK KZ 4 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s negativními dopady vývoje interních i externích faktorů na život firmy. Krize, úpadek firmy jsou přirozeným jevem v ekonomice, a proto je důležité být na takový možný vývoj připraven a vybaven znalostmi, jak nepříznivý vývoj případně zvrátit, a to jak v rovině ekonomické, tak v legislativním kontextu. Součástí kurzu bude zejména řešení případových studií a praktické aplikace v návaznosti na současnou ekonomickou realitu i platnou právní úpravu.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 10 %

Vypracování semestrální práce 40 %

Absolvování průběžného testu (testů) 20 %

Absolvování závěrečného testu 30 %

Osnova přednášek:

. Životní cyklus firmy a typické vývojové tendence

. Analýza finanční situace firmy

. Analýza strategické pozice

. Fáze krize, symptomy krize

. Nástroje odhalení a predikce budoucího vývoje

. Modely predikce finanční tísně

. Možnosti řešení podnikové krize

. Případy úspěšné restrukturalizace

. Insolvenční řízení

. Právní aspekty konkurzu a reorganizace

. Negativní jevy spojené s insolvenčním řízením

. Stanovení hodnoty firmy

. Hodnota firmy v insolvenci

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. identifikovat symptomy krize,

. vyhodnotit aktuální situaci firmy,

. navrhnout opatření k překonání krize,

. analyzovat možné scénáře vývoje,

. aplikovat strategickou analýzu,

. vyhodnotit formální a objektivní korektnost odhadu firmy v insolvenci,

. popsat rozdíly mezi jednotlivými možnostmi řešení insolvenčního řízení.

Studijní materiály:

Kislingerová, Eva a kol. Insolvenční praxe v České republice: v období 2008-2013. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xv, 143 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1.

Kislingerová, Eva. Podnik v časech krize: jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3136-0.

Synek, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

Pollak, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C.H. Beck, 2003. xii, 122 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-803-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4791606.html