Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSLKH Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Princip a zásady tvorby legislativy. Druhy právních norem. Legislativa ve zdravotnictví. Ochrana průmyslového vlastnictví, smysl, základní principy, struktura a působnost orgánů. Ochrana technických řešení. Ochrana designu. Ochrana označení. Tuzemská přihláška, přihlášení do zahraničí, ochranná známka. Systémy třídění. Rešerše - zdroje průmyslově právních informací. Smlouvy z oblasti průmyslových práv.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Včasné odevzdání a uznání závěrečné práce.

Požadavky ke zkoušce: Zkouška bude probíhat formou prezentace závěrečné práce a ústního zkoušení z okruhů předmětu viz níže.

Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

1.Základy práva, Zdravotní péče, Právní řád, Právní normy, Právní vztahy, Systém práva, Orgány právní ochrany, Ústavní právo a Ústava ČR. Úmluva o biomedicíně, Zákon 22/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. Zdravotnická zařízení v ČR.

2.Zdravotnická dokumentace, NZIS, Registry, Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, Péče o životní a pracovní podmínky, Zdravotní pojištění, Systémy zdravotního pojištění. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

3.Transpozice směrnic EU do českého právního řádu.Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích (NV č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, NV č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, NV č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

4.Veřejné zakázky, nákup zdravotnické techniky zdravotnickými zařízeními. Investiční oddělení. Darovací smlouvy, Smlouva o výpůjčce, kupní smlouva. Oceňování majetku - standardizované metody a postupy oceňování movitého majetku. Oceňování nehmotného majetku - specifika a rozdílnost od oceňování hmotného majetku

5.Systém ochrany duševního vlastnictví v České republice. Mezinárodní spolupráce. Význam ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví a jeho úkoly. Ochrana technických řešení - charakteristika, předmět a doba ochrany (Patenty, Dodatková ochranná osvědčení, Užité vzory, Průmyslové vzory, Topografie polovodičových výrobků, Předměty příbuzné technickým řešením, Zlepšovací návrhy, Odrůdy rostlin, plemena zvířat)

6.Ochrana technických řešení - Průběh řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Práva se vztahem k průběhu řízení o přihlášce/žádosti, Účinky přiznaných práv, Evropský patent, Řízení před Úřadem o již přiznaných právech,). Evropský patent, Teritoriální princip - ochrana v zahraničí (Národní cestou obecně, Patenty cestou evropského patentu, Patenty cestou mezinárodní přihlášky PCT, Průmyslové vzory - nadnárodní celky - regiony, Průmyslový vzor Společenství)

7.Ochrana práv na označení - Ochranné známky, Označení původu a zeměpisná označení a jejich odlišnost od ochranné známky. Právní prostředí v oblasti průmyslových práv (Zákony a vyhlášky, Právní předpisy ES, Mezinárodní smlouvy), Patentoví zástupci (Komora patentových zástupců), Náklady průmyslově právní ochrany. Průmyslové vlastnictví a licence (Licenční smlouva), Porušování práv k duševnímu vlastnictví, Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví (Soudní ochrana, Mimosoudní možnosti uplatnění práv z průmyslového vlastnictví)

Osnova cvičení:

1.Základní právní pojmy (právo, stát, zákon, legislativa, právní řád, právní síla právních předpisů, platnost, účinnost, působnost, novelizace, publikace a forma právních předpisů, právní odvětví, právní vztahy. Právní úprava podnikání podle živnostenského zákona, Právní úprava podle obchodního zákoníku.

2.Základní právní úprava obchodních závazkových vztahů podle obchodního zákoníku - obchodní závazkové vztahy, vznik, změna, zajištění a zánik obchodních závazků, obchodní smlouvy, náležitosti uzavírání a plnění obchodních smluv, druhy obchodněprávních smluv (tvorba samostatných prací)

3.Personální a právní oddělení. Nelékařská povolání. Zákoník práce. Systémy zdravotního pojištění ve světě a EU, Uvedení výrobku na trh. (tvorba samostatných prací)

4.Investiční oddělení. Veřejné zakázky. Darovací smlouvy, Smlouva o výpůjčce, kupní smlouva. (tvorba samostatných prací). Oceňování zdravotnické techniky (příklady).

5.Ochrana duševního vlastnictví - Informační a vzdělávací aktivity Úřadu průmyslového vlastnictví - Internetová prezentace Úřadu, Rešerše, Rešeršní databáze, Sledování stavu vybraných oblastí techniky, Vzdělávací činnost, PATLIB centra

6.Ochrana duševního vlastnictví - aplikace teorie v praxi - LINET

7.Ochrana duševního vlastnictví - patentové rešeršní databáze (vyhledávání), patentové rešerše (tvorba samostatných prací)

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] JAKL, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

[2] PIČMAN, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

[3] JAKL, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, ÚPV 2003

[4] KOPECKÁ, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví, ÚPV 2002

[5] Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění

[6] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,v platném znění (s účinky od 1.4.2004)

[7] Iternetové zdroje: http://www.upv.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4767606.html