Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Řízení kvality ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSRKZA Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Alena Plášková
Cvičící:
Anna Erfányuková, Jana Chocholatá
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Produkt, jeho charakteristika a definování, jakost, kvalita, management, požadavek, spokojenost zákazníka, způsobilost. Seznámení se s příslušnými standardy. Kvalita systémů a procesů ve zdravotnictví. Zdokonalování a zefektivnění procesů. Normy řady ISO 9000:2000. Zavádění systému managementu jakosti (SMJ) ve zdravotnické organizaci, zdůvodnění potřeby SMJ pro zdravotnické organizace, procesní přístup, politika jakosti a cíle jakosti, příručka jakosti, audit systému jakosti, plán jakosti, objektivní důkaz, kontrola, inspekce, zkouška, ověřování validace, proces kvalifikace, přezkum, program auditů, kritéria auditů, auditovaná organizace, tým auditorů, expert, standardy zdravotní péče. Euromodel TQM. Řízení a realizace procesů ve zdravotnických zařízeních, definování a mapování procesů a subprocesů. Projektování integrace managementu zdravotnických zařízení. Možnosti využití TQM uvnitř zdravotnických zařízení. Standardy a indikátory v kvalitě zdravotnické péče. Kvalita v laboratořích. Akreditace zdravotnických zařízení podle SAK a JCI. Nástroje managementu kvality.

Požadavky:

1. 80% účast na cvičeních

2. Povinná docházka na přednášky externistů

3. 60 bodů možno získat na cvičeních (z každého max. 10)

4. 40 bodů závěrečný test (min. 20 bodů)

5. Celkově musí student získat min. 50 bodů

Osnova přednášek:

1. Historie a definice řízení kvality.

2. Přístupy v řízení kvality. PDCA, TQM.

3. Staré nástroje řízení kvality.

4. Nové nástroje řízení kvality.

5. Legislativa a řízení kvality.

6. Národní politika jakosti. ISO.

7. SWOT analýza, PEST analýza.

8. Řízení rizik.

9. Exkurze na oddělení řízení kvality.

10. Exkurze na oddělení řízení kvality.

11. Systémy kvality ve zdravotnictví.

12. Národní politika jakosti.

13. Oborové systémové přístupy.

14. Akreditace.

Osnova cvičení:

1. Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních.

2. SixSigma. Historie řízení kvality.

3. Stratifikace, datová (frekvenční) tabulka,

histogram, Paretova analýza.

4. Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram), analýza rozptylu a trendu dat, kontrolní diagram.

5. Afinní diagram, relační diagram, stromový diagram,

maticový diagram.

6. Diagram maticové analýzy dat, šipkový diagram,

PDPC diagram.

7. SWOT analýza.

8. Řízení rizik. FTA, FMEA, RCA.

9. Řízení rizik - optimalizační metody - PERT.

10. Řízení rizik - optimalizační metody - CPM.

11. Zavádění akreditačních standardů do zdravotnického zařízení.

12. Kvality života zaměřená na pacienty.

13. TQM. 5S.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti řízení kvality ve zdravotnictví. Pochopení souvisejících pojmů jako je kvalita, proces, standard. Seznámení se s modely využívanými a zaváděnými v managementu kvality ve zdravotnictví. Osvojení si jednoduchých nástrojů řízení kvality.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Kamenský V.
Plášková A.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt
místnost KL:B-433
Erfányuková A.
Chocholatá J.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
místnost KL:B-720
Erfányuková A.
Chocholatá J.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-730
Erfányuková A.
Chocholatá J.

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Počítačová učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4767006.html