Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy účetnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSZU KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Martina Caithamlová (gar.)
Cvičící:
Martina Caithamlová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s podstatou účetnictví, se zásadami vedení účetnictví, s účetní terminologií. Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky účetnictví, seznámit je s významem účetnictví a jeho místem v systému řízení organizace. Naučit studenty pracovat se základními pojmy účetnictví a s právními normami, které vedení účetnictví upravují.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Podkladem pro klasifikaci je celkový součet bodů, které student získá během semestru.

Body lze získat při následujících aktivitách:

- průběžné aktivity na seminářích max 35 bodů, průběžný test max. 15 bodů

- zápočtový test max. 50 bodů (požadována min. 50% úspěšnost v testu)

Osnova přednášek:

Pojem účetnictví, jeho význam a funkce. Kategorizace účetních jednotek. Povinnosti účetní jednotky. Legislativa. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Účetní dokumentace. Daňová evidence.

Účet, podstata, forma, druhy. Podvojnost a souvztažnost. Obraty a zůstatky účtů. Rozvahové účty.

Výsledkové účty. Účtování nákladů a výnosů organizace.

Účtování krátkodobého finančního majetku. Hotovostní platby, peníze na cestě, ceniny. Bezhotovostní placení - bankovní účty.

Účtování zásob - materiál, zboží, výrobky. Vymezení zásob materiálu ve zdravotnictví. Inventarizace zásob, inventarizační rozdíly.

DPH a její účtování.

Účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů.

Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Účtování zdravotnických výkonů zdravotním pojišťovnám.

Specifičnost účtování příspěvkových organizací.

Účetní zápisy, účetní knihy, účetní formy, účetní techniky. Opravy účetních zápisů.

Uzavření účetních knih, účetní závěrka.

Osnova cvičení:

Úvod do účetnictví. Daňová evidence soukromé ordinace (OSVČ).

Obraty, zůstatky, uzávěrka účtů. Změny rozvahových položek.

Účtování na rozvahových účtech. Účtování na výsledkových účtech.

Procvičování účtování krátkodobého finančního majetku.

Procvičování účtování zásob - materiál, zboží, výrobky.

Příklad - účtování plátce a neplátce DPH.

Procvičování účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů.

Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění.

Účtování nákladů a výnosů. Účtování zdravotnických výkonů.

Účetnictví příspěvkových organizací a jeho specifika.

Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky účetnictví. Studenti budou seznámeni s podstatou účetnictví, se zásadami vedení účetnictví, účetní terminologií. Cílem je naučit studenty pracovat se základními účetními pojmy a dále s právními normami upravujícími vedení účetnictví. Seznámit studenty s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí, orientace v účetní závěrce pro externí uživatele.

Studijní materiály:

. Štohl, P.: Učebnice účetnictví 2016 1.díl, Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2016, ISBN 978-80-87237-91-5

. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění

. Takáčová, H.: Účetnictví neziskových organizací , 1. vydání. Praha: Oeconomica 2010, 184 s., ISBN 978-80-245-1664-6.

. Bellová J, Zlámal J.:Základy účetnictví pro management zdravotnictví. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, ISBN 978-80-244-1967-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4766906.html