Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Projektové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSMIPA KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Petra Hospodková (gar.)
Cvičící:
Petra Hospodková (gar.), Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá projektovým řízením, jeho smyslem, koncepcí a nástroji. Důraz je kladen na plánování zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům, doba trvání a její změna, dále sledování průběhu projektu, reorganizace (přeplánování) nedokončené práce ad.). Součástí předmětu je i zobrazení a vizualizace projektu, formátování tabulek a grafů, formulářová zobrazení, zobrazení kalendáře, síťový diagram, diagram zdrojů, možnosti vlastního zobrazení atd.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Účast na cvičení, maximálně dvě absence bez omluvy, vypracování zadané semestrální práce včetně její úspěšné obhajoby

Požadavky ke zkoušce: Udělený zápočet ze cvičení. Zkouška probíhá formou písemného testu a ústní zkoušky z oblasti odpřednášené a procvičené látky. Výsledné hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (z možných 100).

Osnova přednášek:

1.Úvodní hodina. Podstata projektového řízení. Základní pojmy pro řízení projektů. Cíle, rozsah, přínosy a rizika. Projektové fáze.

2.Životní cyklus projektu, milníky v projektovém řízení.Standardy projektového managementu. Metoda logického rámce.

3.Metody a nástroje časového plánování projektu, WBS, Ganttův diagram, Síťová analýza, Metoda PERT, Metoda kritické cesty.

4.Projektový tým, role projektového manažera. Plánování lidských zdrojů. Jak sestavit efektivní tým, Prince 2 a PMBOK. Agilní přístup. Krizová komunikace

5.Metody a nástroje plánování rozpočtu. Odhad nákladů. Matematické výpočty a tvorba odhadů. Rizika a rezervní zdroje projektu. Plán čerpání rozpočtu.

6.Financování projektu z dotačních programů. Vliv omezených zdrojů. Kompromis mezi časem a náklady. Typické problémy.

7.Další možnosti financování projektů.

8. Projektový management v praxi.

9. Nástroje k sledování průběhu projektu. Analýza rizik v projektovém řízení

10.Proces řízení realizace projektu. Změny. Jak postupovat při změnách projektu. Řešení problémů.

11.Ukončení projektu v rámci jeho životního cyklu. Důvody ukončení projektu.

12.Malé projekty, projekty vývoje nových produktů.

13.Studie proveditelnosti - Best Practices, Úspěšné a neúspěšné projekty

14.Specifika projektů ve zdravotnictví

Osnova cvičení:

1.Úvodní hodina, rozdělení projektů. Popis úvodního záměru projektu, studie příležitosti a proveditelnosti, vytvoření plánu projektu.

2.Vymezení činností prací. Definování termínů a časových rozsahů. Seřazení činností (logické vazby, priority, milníky).

3.Vytvoření harmonogramu. Síťový diagram. Ganttův diagram. Metoda logického rámce.

4.Lidské zdroje a sestavení rozpočtu. Personální zajištění (role, pravomoci, mzdy,?)

5.Materiální zdroje a sestavení rozpočtu.

6.Plánování dodavatelů. Smluvní zajištění (typy smluv, analýza a specifikace partnerů).

7. Legislativní rámec projektu

8. Analýza rizik, SWOT, PESTLE.

9. Diskuse průběžných výsledků projektu - zpětná vazba

10. RIPRAN - řízení rizik

11. Opatření eliminující rizika

12.Řízení změn v projektovém plánování.

13.Řízení změn v projektovém plánování.

14.Finální prezentace projektu. Udělování zápočtu.

Cíle studia:

Cíle předmětu je poskytnou studentům základní vhled do řízení projektů, seznámit je se základními pojmy jako je projekt, projektové řízení, projektový management, složitost projektu, projektový trojimperativ, model SMART, životní cyklus projektu, kritická cesta, Ganttův diagram ad.

Studijní materiály:

Povinná:

DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2.

MÁCHAL, Pavel, Martina KOPEČKOVÁ, Lucie DOLINOVÁ a Stanislav MICHELFEIT. Projektové řízení: příklady z praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-330-1.

EICHLER, Tomáš a Pavla MARKOVÁ. Projektové řízení v oblasti lidských zdrojů. Hradec Králové: audeamus,

2014. ISBN 978-80-7435-472-4

Doporučená:

HÝL, Pavel. Projektové řízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-382-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-135_N
Hospodková P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:B-433_N

Selčan M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4765006.html