Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt III

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPR3 KZ 10 12C česky
Přednášející:
Karel Hána (gar.)
Cvičící:
Karel Hána (gar.), Dominik Fiala, Radim Kliment, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý, Veronika Vymětalová
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Téma práce si student vybere na základě konzultace s potenciálním vedoucím práce, konzultace s garantem předmětu Projekt III či z nabídky již vypsaných témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra KIT, pokud budou vypsána. Témata se budou odvíjet od zájmu studenta, úrovně jeho znalostí a problematiky řešené vedoucím práce. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci předmětů Projekt IV, Projekt V a bakalářské práce, ale není to nutné. Během semestru je vyhrazeno 12 hodin každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Požadavky:

Splnění předmětu Zadání Projekt III, který je obsažen v „Zásadách pro vypracování“. V případě nesplnění předmětu zadání, nebude-li řádně zdůvodněno, bude klasifikováno stupněm F.

Splnění docházky dle rozvrhu, pokud bude vedoucím požadována. Nebude-li řádně zdůvodněna neúčast, bude klasifikováno stupněm F.

Vytvoření závěrečné prezentace a její přednesení na závěrečném semináři Projekt III dne 22.1.2021 ve 14:00 (pátek) v AL001 v Praze na Albertově.

Odevzdaný text Projekt III dle Doplňující informace a Modifikované šablony BP pro odevzdání textové části práce, viz níže „Materiály ke stažení“, termín odevzdání tištěné verze 22.1.2021 (do 14:00) na sekretariát KIT a zároveň do systému PROJECTS. Text je v rozsahu 5 - 20 stran, rozsah a stupeň využití modifikované šablony BP upřesní vedoucí práce s ohledem na téma a charakter práce.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % hodnocení vedoucího práce

- 50 % hodnocení závěrečné zprávy (posouzené interním oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje vedoucí práce nebo garant předmětu 17PBTPR3.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru je vyhrazeno 12 hodin každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího práce). Dále se předpokládá samostatná práce studenta v domácím prostředí.

Cíle studia:

Hlavním cílem je naučit studenta, prostřednictvím řešení konkrétního tématu, samostatné projektové práci v oblasti informačních a komunikačních technologií pod odborným vedením vedoucího práce. Dílčími cíli jsou pak zdokonalení základů psaní odborných textů, psaní rešerší a bibliografických citací i zdokonalení základních prezentačních dovedností.

Studijní materiály:

[1] BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Doporučená literatura:

[1] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vydání. Praha: Kamil Mařík – PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:

Předmět není pravidelnou kontaktní výukou. O povinné účasti studenta dle rozvrhu rozhoduje vedoucí projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost AL:101
Hána K.
08:00–17:50
(paralelka 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4742506.html