Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2LMS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Celá řada důležitých chemických a biologických procesů, probíhá na časové škále v řádu desítek či stovek femtosekund. Příkladem takových ultrarychlých dějů jsou přenos excitační energie a přenos elektronu ve fotosyntetických centrech, fotoizomerace retinalu ve fotoreceptorech oka nebo přeuspořádání sítě vodíkových vazeb v molekulách vody. Takto rychlé procesy nejde obecně detekovat přímo pomocí rychlých elektronických detektorů, ale je možno využít nejrůznějších metod rychlých optických spektroskopií, které jsou s dnešní dostupností laserů s ultrakrátkými impulzy široce rozšířené. Bylo vyvinuto množství ultrarychlých spektroskopických metod umožňujících studium procesů na časových škálách od sub-femtosekund po nanosekundy a s energiemi překrývajícími celé optické spektrum. Znalost takovýchto metod je dnes nepostradatelná v mnohých oblastech chemického, biologického či materiálového výzkumu.

Požadavky:

Úspěšné absolvování písemných testů v polovině a na konci semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s laserovými metodami umožňujícími pozorování ultrarychlých procesů pomocí vybraných metod optických spektroskopií. Seznámí se s možnostmi generace a charakterizace laserového záření a jeho transformacemi pomocí nelineárních jevů, především s ohledem na krátké laserové impulzy. Získané znalosti umožní studentům orientaci v odborné literatuře. Dále studenti získají schopnost samostatně rozhodnout zda a jakou ultrarychlou spektroskopii je možné nebo potřebné využít pro řešení daného výzkumného či diagnostického problému, což jim umožní efektivní spolupráci a komunikaci s laboratořemi provozujícími experimenty v dané oblasti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] C. Rulli?re, Femtosecond Laser Pulses: Principles and Experiments 2nd ed., Springer, 2005, ISBN 0-387-01769-0

[2] W. Demtröder, Laser Spectroscopy 1 Basic Principles 5th Edition, Springer 2014, ISBN 978-3-642-53858-2

Doporučená literatura:

[1] M. Hollas, Modern Spectroscopy 4th ed.Wiley, 2004, ISBN 0 470 84415 9

[2] B. E. A. Saleh,- Teich, M.C.: Základy fotoniky - Svazek 2 a 3, Matfyzpress Praha 1994 ISBN 80-85863-00-6

[3] F. X. Kärtner,Few-Cycle Laser Pulse Generation and Its Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004,ISBN 3-540-20115-7

[4] W. Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. 2: Experimental Techniques Fourth Edition, Springer-Verlag 2008, ISBN 978-3-540-74952-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4727506.html