Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy biochemie a klinických analytických metod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2ZBCH Z,ZK 4 2P+1C+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními biopolymery - sacharidy, proteiny, nukleovými kyselinami a lipidy. Jejich strukturou, funkcemi v organismu a základy jejich metabolismuje. Dále je zaměřen na analýzu biologického materiálu, přístup k analýze biomolekul a úpravě vzorků, metody analýzy a vyhodnocení výsledků v klinické laboratoři.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Pravidelná příprava na laboratorní cvičení:

1. znalost pracovního postupu i teoretického pozadí jednotlivých úloh

2. v rámci domácí přípravy budou též vypočítány navážky pro přípravu potřebných roztoků, jejich správnost bude zkontrolována před každou úlohou

Úspěšné absolvování testu (pro úspěšné absolvování testu je třeba získat alespoň 60% bodů).

Zkouška ústní zkoušení z probrané látky

Osnova přednášek:

1. Význam klinické biochemie, biochemická laboratoř, fáze laboratorního vyšetření.

2. Peptidy, bílkoviny, struktura, funkce, metabolismus bílkovin.

3. Enzymy, jejich význam pro organismus a důležitost jejich stanovení pro klinickou diagnostiku.

4. Biochemie nukleových kyselin. Porfyriny a buněčné heminy.

5. Lipidy, fosfolipidy, glykolipidy a membrány. Isoprenoidní lipidy. Metabolismus lipidů a dg. jejich poruch.

6. Sacharidy, glykosidy, oligosacharidy a polysacharidy. Metabolismus sacharidů a diagnostika poruch.

7. Hormony. Biologická oxidace. Vitamíny. Výživa.

8. Metabolismus vody a minerálních látek, osmolalita. Acidobazická rovnováha a její poruchy.

9. Klinická laboratorní medicína. Vlastnosti lab. metody z klinického hlediska Specifika analýzy biologických materiálů.

10. Charakteristiky metod a principy přístrojů používaných ve výzkumných laboratořích, laboratořích klinické biochemie, a hematologie. Klasické a moderní přístupy k analýze biomolekul. Metody pro úpravu vzorků k bioanalýze

11. Kapalinová a hmotnostní spektrometrie Radioizotopové metody. Bioafinitní senzory. Bioselektivní povrchy. Elektrochemické biosenzory.

12. Separační metody v analýze biologicky aktivních látek. Analýza sacharidů. Analýza lipidů a steroidů.

13. Imunoanalýza. Imunochemie. Imunochemické reakce. Současné imunoanalytické technologie. Klinická laboratorní medicína.

14. Kontrola kvality laboratorního vyšetření. Analýza xenobiotik, základy farmakokinetiky. Mezinárodní a celostátní kontrolní systémy.

.

Osnova cvičení:

1. Biochemické a morfologické vyšetření tělních tekutin

2. Základní principy a souvislosti metabolismu (seminář.

3. Stanovení aktivity enzymů

4. Analýza minerálních látek a vitamínů

5. Stanovení iontů a anorganických látek

6. Stanovení ketolátek, sacharidů a hemoglobinu.

7. Imunochemické metody - ELISA

8. Elektromigrační metody

9. Vlastnosti a stanovení hormonů.

10. Toxikologická vyšetření. Stanovení léků.

11. Acidobazická rovnováha. Stanovení pufrační kapacity a sestavení kalibrační křivky

12. Kvantitativní stanovení bílkovin krevního séra

13. Základní hematologická vyšetření, hematologické analyzátory

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti biochemie. Osvojení si přehledu v chemii přírodních látek, v jejích zákonitostech odvíjejících se od metabolismu organismů. Seznámit se s různými typy materiálů vyhodnocovanými v klinické laboratoři, teoreticky se seznámit s metodami používanými v klinické laboratorní praxi a jejich evaluací a prakticky zvládnout vybrané metody.

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

RACEK, J. A KOL.: Klinická biochemie. Galén. Praha 2006.

SCHNEIDERKA, P. A KOL.: Stanovení analytů v medicíně. Karolinum, Praha 2002.

PRŮŠA, R. A KOL.: Průvodce laboratorními nálezy. RAABE, Praha 2010.

ZIMA, T. A KOL.: Laboratorní diagnostika. Galén Karolinum, Praha 2007

DOLEŽALOVÁ A KOL.: Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii, IDVPZ Brno, Brno 1995.

PECKA, M.: Přehled laboratorní hematologie I-IV. Galén, Praha 2005.

BARTŮŇKOVÁ, J.: Vyšetřovací metody v imunologii. Grada Publishing, Praha 2005.

Doporučená literatura:

JABOR, A. A KOL.: Vnitřní prostředí. Grada, Praha 2008

ŠTERN, P. A KOL: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha 2005.

MASOPUST, J.: Klinická biochemie - požadování a hodnocení biochemických vyšetření I+II.díl. Karolinum, Praha 1998.

VODRÁŽKA, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992. MURRAY R.K. ET AL.: Harperova biochemie, české vydání. H+H, Praha 2002. KODÍČEK, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

KUKAČKA J., KLAPKOVÁ E., KOTAŠKA K.: Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních. Karolinum, Praha, 2010 ISBN 978-80-246-1853-1 DOLEŽALOVÁ A KOL.: Principy biochemických vyšetřovacích metod, IDVPZ Brno, Brno 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4718006.html