Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Aplikace ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2AIZ KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Lukáš Opálka, Jan Žemlička (gar.)
Cvičící:
Lukáš Opálka, Jan Žemlička (gar.), Jan Dudák
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámení se s fyzikálními principy a praktickým použitím ionizujícího záření v medicíně.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

- Prezence na více jak 80% cvičení

- Aktivní účast na cvičeních (např. výpočty příkladů u tabule, diskuse řešených problémů)

- Splnění zápočtového testu

Požadavky pro absolvování zkoušky:

- Splnění podmínek zápočtu

- Vypracování prezentace k problematice předmětu a její přednesení kolegům navštěvujícím přednášku (zadán výběr témat ke zpracování)

- Prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce u ústní zkoušky (písemná příprava nad zadanými zkouškovými otázkami a následná diskuse o problematice)

Osnova přednášek:

1) Koncepce předmětu,

2) Kvalita obrazu

3) Ionizující záření (IZ)

4) Interakce rentgenového záření s hmotou

5) Detektory ionizujícího záření

6) Rentgenová radiografie

7) Rentgenová radiografie založená na fázovém kontrastu a rozptylu do malých úhlů

8) Rentgenová výpočetní tomografie (CT)

9) Zobrazovací techniky na zdrojích synchrotronního záření

10) Zobrazování pomocí záření gama

11) Neutronové záření a neutronová radiografie

12) Zobrazování při radiační terapii

13) Prezentace studentských prací

14) Prezentace studentských prací

Výuka bude probíhat v ÚTEFu: Horská 3a/22 - zvonek sekretariát. Tramvají č. 14 a č. 24 z Můstku a č. 18 ze Staroměstské na Albertov od Karlova náměstí.

Osnova cvičení:

1) Radioaktivita

2) Zdroje záření

3) Interakce záření s látkou I (fotonové záření)

4) Interakce záření s látkou II (fotonové záření)

5) Interakce záření s látkou III (lehké a těžké nabité částice)

6) Interakce záření s látkou IV (neutronové záření)

7) Detektory

8) Energetické spektrum

9) Základy dozimetrie

10) Kvalita obrazu I.

11) Kvalita obrazu II.

12) Výuka odpadá (viz Časový plán akademického roku pro FBMI ČVUT)

13) Exkurze na pracovišti ÚTEF ČVUT v Praze

14) Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Jerrold T. Bushberg et al., The Essential Physics of Medical Imaging, Lippincott Williams & Wilkins 2002

[2] J. Rosina a kol.: Medicínská Biofyzika, Grada 2006

[3] Knoll G.F.: Radiation datection and measurement. Wiley 2000

[4] Krane K.S.: Introductory Nuclear Physics. Wiley 1988

[5] John C. Russ, The Image Processing Handbook, CRC Press 2011

[6] Z. Janout, J. Kubašta, S. Pospíšil: Úlohy z jaderné a subjaderné fyziky. Skripta FJFI ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997

ODKAZY:

Tabulka radionuklidů

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata_by_Z.htm

Tabulka atomových hmotností

http://ie.lbl.gov/toi2003/MassSearch.asp

http://ie.lbl.gov/mass/2003AWMass_3.pdf

Nuklidová karta bnl

http://www.nndc.bnl.gov/chart/

Součinitelé zeslabení

http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/index.cfm

Dosah částic a lineární brzdná schopnost - e, p, a

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/programs.html

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ASTAR.html

Neutronové rozptylové délky a účinné průřezy pro záchyt neutronů

http://www-nds.iaea.org/pgaa/

Atomové a jaderné vlastnosti látek

http://pdg.lbl.gov/AtomicNuclearProperties

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716906.html