Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Biofyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2BF Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Přednášky shrnují a navazují na hlavní fyzikální disciplíny z předchozího studia a ukazují fyzikální popis biologických jevů. . Přednášky také ukazují vybrané fyzikální principy a metody, které jsou zásadní pro konstrukci a funkčnost biomedicínských přístrojů a pro rozvoj metod biomedicínského inženýrství. Předmět je zaměřen zejména na tyto oblasti a jejich praktické aplikace v biomedicíně: Fyzika kontinua a mechanika tekutin, Difuzní jevy, Transport přes membránu, Akustika, Mechanika hmotného botu, Základní mechanické vlastnosti živé hmoty ? pevnost a pohyb, Rentgenové zdroje a radiologie a Radioaktivita pro biomedicínu.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - zápočet se uděluje za docházku (min. účast na 10 cvičení), 20 minutovou prezentaci a 5 stránkový dokument na zadané téma (počítáno čistého textu bez literatury)

Podmínky zkoušky - Zápočet zapsaný v KOSu.

Zkouška je písemná (popřípadě ústní) skládající se z teoretických a praktických otázek pokrývající probranou látku a příkladů odpovídající obtížností i rozsahem látky příkladů probíraných na cvičeních.

Zkouška je hodnocena dohromady 100 body. Výsledné známkování je standardní podle dosažených bodů A-F.

Důraz je kladen na porozumění dané problematice a souvislosti. U zkoušky je povolena kalkulačka.

Osnova přednášek:

1. Základy mechaniky kontinua, Mechanika tekutin

2. Proudění, aplikace na proudění krve v cévách

3. Povrchové jevy, Kapilární jevy

4. Osmóza, reverzní osmóza

5. Difuze

6. Mechanika hmotného bodu

7. Základní mechanické vlastnosti živé hmoty - pevnost (kostra)

8. Základní mechanické vlastnosti živé hmoty - pohyb (svaly, šlachy)

9. Fyzika membránového transportu

10. Vlastnosti dýchací soustavy, aplikace mechaniky tekutin

11. Srdce a jeho fyzika

12. Základy akustiky, Audiometrie a parametry slyšitelného zvuku, Ultrazvuk a biomedicínské aplikace ultrazvuku

13. Základy radiační fyziky

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Náplň cvičení sleduje látku přednášek

Cíle studia:

Ukázat, jak lze fyzikální popis světa aplikovat na jevy živé přírody, a přiblížit důsledky plynoucí z tohoto přístupu. Ukázat hlavní fyzikální principy a metody v biofyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 524 s. ISBN

9788024711522. ^

[2] KUBA, Jaroslav a Jakub SCHLENKER. Sbírka příkladů z biofyziky. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011, 81 s. ISBN 978-80-01-04878-8.

[3] PRAŽÁK, Josef. Úvod do biomechaniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 8001030342.

Doporučená literatura:

[1] MARÓTI, Péter, L BERKES a Ferenc TOLGYESI. Biophysics problems: a textbook with answers. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998, 494 p. ISBN 9630575264.

[2] COTTERILL, Rodney. Biophysics: an introduction. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, c2002, xii, 395 s. ISBN 0471485381.

[3] JANALÍK, Jaroslav a Pavel SŤÁVA, Mechanika tekutin http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/nezarazene/Mechanika_tekutin_--VSB_Ostrava--.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716606.html