Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Organická chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2OCH Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou organické chemie a biochemie, mj. zejména v oblastech elektronové struktury molekul, stereochemie, chemické reaktivity, reakčních mechanizmů, důležitých přírodních látek a metod organické analýzy.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: docházka min. 70%, úspěšné absolvování 2 písemných testů, vzorce základních biochemických sloučenin

Osnova přednášek:

1.Předmět organické chemie, vyjadřování struktury vzorci

2.Názvosloví organické chemie

3.Základní typy chemických reakcí, organické ionty a radikály a jejich stabilita

4.Kyseliny a zásady - teorie Arrheniova, Bronstedova-Lowryho a Lewisova

5.Alifatické a cyklické alkany, alkeny a alkyny

6.Konjugované násobné vazby, aromatické sloučeniny

7.Halogenderiváty, organokové sloučeniny

8.Kyslíkaté sloučeniny - alkoholy a ethery

9.Aldehydy, ketony a sacharidy

10.Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

11.Dusíkaté látky - aminy, nitro- a nitrososloučeniny

12.Sloučeniny síry a fosforu

13.Chemie heterocyklických sloučenin

14.Závěr, rezerva

Osnova cvičení:

1.Repetitorium základů kvantové mechaniky a stavby atomů

2.Chemická vazba - vznik, typy, stabilita, polarita

3.Nevazebné interakce, vodíkové vazby

4.Molekulová geometrie - Bornova-Oppenheimerova aproximace, hyperplochy potenciální energie, molekulová mechanika

5.Reakční kinetika, studium elementárních reakčních kroků, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu

6.Termochemie; Chemická rovnováha - Le Chatelieurův-Brownův princip, kinetické a termodynamické řízení reakcí

7.Konformace vs. isomerie; Chiralita

8.Metody studia struktury molekul I - hmotnostní spektrometrie, difrakční metody

9.Metody studia struktury molekul II - vibrační a UV-Vis spektroskopie, chiroptické metody

10.Metody studia struktury molekul III - spektroskopie NMR, fotoelektronová spektroskopie

11.Směsi a jejich termodynamika; Fázové rovnováhy; Klasické separační metody

12.Instrumentální separační metody - chromatografie, elektrokinetické metody

13.Základy fyzikální chemie polymerů

14.Rezerva, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Brown W.H., Poon T.: Introduction to Organic Chemistry, 3rd Edition, Wiley 2004,

[2] Trnka T. a kol.: Organická chemie pro posluchače nechemických oborů, Karolinum Praha 2003,

[3] Pacák J.: Úvod do studia organické chemie, SNTL Praha 1982

[4] CD ROM Encyklopedie 2004 - Biochemie - dostupná ve 20 kusech ve FK FBMI

Doporučená literatura:

[1] Štern, P. a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2005

[2] Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716306.html