Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Organická chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2OCH Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Martin Michl (gar.)
Cvičící:
Martin Michl (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou organické chemie a biochemie, mj. zejména v oblastech elektronové struktury molekul, stereochemie, chemické reaktivity, reakčních mechanizmů, důležitých přírodních látek a metod organické analýzy.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: docházka min. 70%, úspěšné absolvování 2 písemných testů, vzorce základních biochemických sloučenin

Osnova přednášek:

1.Předmět organické chemie, vyjadřování struktury vzorci

2.Názvosloví organické chemie

3.Základní typy chemických reakcí, organické ionty a radikály a jejich stabilita

4.Kyseliny a zásady - teorie Arrheniova, Bronstedova-Lowryho a Lewisova

5.Alifatické a cyklické alkany, alkeny a alkyny

6.Konjugované násobné vazby, aromatické sloučeniny

7.Halogenderiváty, organokové sloučeniny

8.Kyslíkaté sloučeniny - alkoholy a ethery

9.Aldehydy, ketony a sacharidy

10.Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

11.Dusíkaté látky - aminy, nitro- a nitrososloučeniny

12.Sloučeniny síry a fosforu

13.Chemie heterocyklických sloučenin

14.Závěr, rezerva

Osnova cvičení:

1.Repetitorium základů kvantové mechaniky a stavby atomů

2.Chemická vazba - vznik, typy, stabilita, polarita

3.Nevazebné interakce, vodíkové vazby

4.Molekulová geometrie - Bornova-Oppenheimerova aproximace, hyperplochy potenciální energie, molekulová mechanika

5.Reakční kinetika, studium elementárních reakčních kroků, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu

6.Termochemie; Chemická rovnováha - Le Chatelieurův-Brownův princip, kinetické a termodynamické řízení reakcí

7.Konformace vs. isomerie; Chiralita

8.Metody studia struktury molekul I - hmotnostní spektrometrie, difrakční metody

9.Metody studia struktury molekul II - vibrační a UV-Vis spektroskopie, chiroptické metody

10.Metody studia struktury molekul III - spektroskopie NMR, fotoelektronová spektroskopie

11.Směsi a jejich termodynamika; Fázové rovnováhy; Klasické separační metody

12.Instrumentální separační metody - chromatografie, elektrokinetické metody

13.Základy fyzikální chemie polymerů

14.Rezerva, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Brown W.H., Poon T.: Introduction to Organic Chemistry, 3rd Edition, Wiley 2004,

[2] Trnka T. a kol.: Organická chemie pro posluchače nechemických oborů, Karolinum Praha 2003,

[3] Pacák J.: Úvod do studia organické chemie, SNTL Praha 1982

[4] CD ROM Encyklopedie 2004 - Biochemie - dostupná ve 20 kusech ve FK FBMI

Doporučená literatura:

[1] Štern, P. a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2005

[2] Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-420
Michl M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-420
Michl M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716306.html