Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané kapitoly z fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2VKF Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Petr Písařík (gar.)
Cvičící:
Petr Písařík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Vybrané kapitoly z fyziky navazují na výuku fyziky v bakalářském studiu. Shrnují poznatky a fyzikální metody zejména z termodynamiky a statistické fyziky. Předmět by studentům měl posílit fyzikální základ metod a postupů, z nichž budou čerpat v dalším studiu předmětů. Důraz je kladen zejména na pochopení zákonitostí a cvičení schopnosti řešit praktické příklady.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - zápočet se uděluje za docházku (min. účast na 10 cvičení) a úspěšné složení zápočtového testu (je potřeba získat aspoň 50 % bodů).Test se skládá z pěti až sedmi úloh z témat probíraných na cvičeních. K testu je dovolena kalkulačka a cvičebnice.

Podmínky zkoušky - zápočet zapsaný v KOSu. Zkouška se skládá z teoretických a praktických otázek pokrývající probranou látku a příkladů odpovídající obtížností i rozsahem látky příkladů probíraných na cvičeních. Zkouška je hodnocena dohromady 100 body. Výsledné známkování je standardní podle dosažených bodů A-F. Důraz je kladen na porozumění dané problematice a souvislosti. U zkoušky je povolena kalkulačka.

Osnova přednášek:

1. Definice základních pojmů: termodynamika, statistická fyzika, ideální plyn, termodynamická soustava, atom, atomová hmotnostní konstanta, atd.

2. Vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, práce, tepelná rovnováha, stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché děje s ideálním plynem

3. První termodynamický zákon a jeho aplikace na ideální plyn, tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita

4. Druhý termodynamický zákon, kruhový děj, Carnotův děj

5. Matematická formulace 2. TD zákona, termodynamická stupnice, entropie, Třetí termodynamický zákon

6. Kinetická teorie plynu, model ideálního plynu, opakování základních pojmů z teorie pravděpodobnosti

7. Odvození rozdělení složek rychlostí, tlak plynu, teplota plynu, střední kvadratická rychlost molekul

8. Vnitřní energie jednoatomového plynu, ekvipartiční teorém, statistická interpretace entropie

9. Maxwellovo-Bolzmannovo rozdělení rychlostí

10. Reálný plyn

11. Plyn v silovém poli, barometrická rovnice

12. Základní veličiny elektřiny a magnetismu, jejich jednotky a definice, Gaussova věta

13. Maxwellovy rovnice v diferenciálním a integrálním tvaru, fyzikální interpretace Maxwellových rovnic, souvislost rychlosti světla ve vakuu s permitivitou a permeabilit

14. Opakování

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy - látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, atomová hmotnostní jednotka atd

2. Tepelná kapacita

3. Práce, teplo, vnitřní energie

4. 1. termodynamický zákon

5. 1. termodynamický zákon

6. Entropie

7. 2. termodynamický zákon

8. Vedení tepla

9. základní pojmy statistické fyziky

10. Maxwellovo-Boltzmanovo rozdělení rychlostí

11. Maxwellovo-Boltzmanovo rozdělení rychlostí

12. Reálný plyn

13. Barometrická rovnice, plyn v silovém poli

14. Fázové přechody

Cíle studia:

Vybrané kapitoly z fyziky navazují na výuku fyziky v bakalářském studiu. Shrnují poznatky a fyzikální metody zejména z termodynamiky, statistické fyziky a elektrodynamiky. Předmět by studentům měl posílit fyzikální základ metod a postupů, z nichž budou čerpat v dalším studiu předmětů. Důraz je kladen zejména na pochopení zákonitostí a cvičení schopnosti řešit praktické příklady.

Studijní materiály:

[1] SVOBODA, E; BAKULE, R: Molekulová fyzika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, 275 s. ISBN 80-200-0025-9.

[2] SEDLÁK, B; STOLL, I: Elektřina a magnetismus. Vyd. 3., V nakl. Karolinum 2. Praha: Karolinum, 2012, 595 s. ISBN 978-80-246-2198-2.

[3] MARŠÁK, Z; HAVRÁNKOVÁ, E: Sbírka řešených příkladů z fyziky: (termika a molekulová fyzika). Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 2000, 83 s. ISBN 9788001021972.

[4] HALLIDAY, D; RESNICK, R; WALKER, J: Fyzika, Druhé přepracované české vydání osvědčené vysokoškolské učebnice, 2 svazky, přes 1200 s. ISBN 978-80-214-4123-1

[5] MARŠÁK, Z: Termodynamika a statistická fyzika, 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-01401-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-137
Písařík P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:B-326
Písařík P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4714906.html