Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Environmental Engineering

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0B02EKE KZ 3 2+1L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání pěti referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu a účast na exkurzi.

Osnova přednášek:

1.Stav ŽP v ČR.

2.Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.

3.Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.

4.Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.

5.Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.

6.Hodnocení rizik a lidské zdraví.

7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.

8.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.

9.Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.

10.Odpady. Nízkoodpadové technologie.

11.Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.

12.Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.

13.Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.

14Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.

Osnova cvičení:

1.Měření kouřových plynů.

2.Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.

3.Měření celkové mineralizace vody.

4.Polarografická a ampérometrická měření vody z vodovodního rozvodu.

5.Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.

6.Měření prostorových variací deklinace geomagnetického pole.

7.Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.

8.Exkurze: Čistírna odpadních vod, Český hydrometeorologický ústav.

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.

Studijní materiály:

Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210, ISBN-10: 1285197216, 2015 (Techn. Library)

Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014 (Techn. Library)

Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, ISBN-10:1-4354-6232-7, 2014 (Techn. Library)

Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000

Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague 2017.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4710106.html