Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Získávání marketingových informací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B16ZMI Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Vývojové fáze managementu odpovídají změnám základních principů podnikatelské politiky. S uplatněním tržní orientace souvisí marketingová koncepce managementu, která, mimo jiné, určuje způsoby, formy a obsah informací získávaných pro strategicko-taktické a operativní řízení firmy. Základem marketingu jako souboru funkcí je poznávací stránka, to je marketingový výzkum, zabezpečující marketingový informační systém - základnu pro manažerské rozhodování. Konkrétněji jde o analýzu informací o stavu a vývoji makroprostředí, trhu, konkurence, odbytových a prodejních cest, včetně posouzení stavu vlastní firmy. Dalším významným relevantním zdrojem informací je analýza nákupního chování zákazníka jako nutný základ řešení problematiky segmentace trhu a zacílení podnikatelské činnosti. Marketingový výzkum jako proces zahrnuje přípravu, sestavení projektu, sběr sekundárních a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýzu a interpretaci. Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení. Předmět je koncipován projektově, vede ke skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech. Daná problematika se týká jak trhu B2C, tak trhu B2B.

Požadavky:

Výchozí znalosti organizace a řízení firmy, získá student absolvováním povinného předmětu „Základy podnikání“.

Osnova přednášek:

1. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.

2. Marketing a management firmy, vztah marketingu k ostatním činnostem v podniku. Hodnototvorný řetězec a rozpory uvnitř i vně. Cesty řešení.

3. Marketingový výzkum. Podstata a základní pravidla. Definice trhu a jeho různé pojetí. Vymezení relevantního trhu.

4. Externí a interní analýza. Analýza trhu, zákazníků, konkurence, distribuce. Analýza makroprostředí. Silné a slabé stránky. SWOT analýza.

5. Proces marketingového výzkumu. Plánování výzkumu, oblasti získávání informací, zdroje dat. Rozsah šetření

6. Dotazování. Volba jednotlivých způsobů, tvorba dotazníku, stupnice hodnocení.

7. Další formy zjišťování informací. Pozorování, experiment. Úloha panelu. Hodnocení výsledků.

8. Nákupní chování. Základní pojmy. Kupní role. Průběh nákupního chování a rozhodování. Spokojenost zákazníka.

9. Faktory ovlivňující nákupní chování. Psychologické, sociální, ekonomické a technologické. Využití psychologických a sociologických modelů. Nákupní marketing.

10. Tržní segmentace. Podstata a cíle, požadavky na segment. Kritéria segmentace. Odlišností spotřebitelských a průmyslových trhů.

11. Různé přístupy k trhu. Nediferencovaný, diferencovaný a koncentrovaný přístup. Segmentace produkt/trh. Strategie tržního výklenku. Proces umístění produktu na trhu.

12. Aplikace marketingového výzkumu. Různé přístupy podle fází marketingového procesu.

13. Aplikace marketingového výzkumu - pokračování.

14. Zajištění marketingového výzkumu. Organizace v rámci firmy. Spolupráce s profesionálními organizacemi.

Osnova cvičení:

1. Diskuse o podstatě a cílech marketingového výzkumu

2. Utvoření řešitelských týmů a zadání úkolů v marketingovém výzkumu s různým zaměřením

3. Projektové řešení marketingového výzkumu - stanovení cílů a hypotéz

4. Projektové řešení marketingového výzkumu - určení způsobu sběru dat

5. Projektové řešení marketingového výzkumu - výběr respondentů, cílová skupina

6. Projektové řešení marketingového výzkumu - příprava dotazníku

7. Projektové řešení marketingového výzkumu - vlastní sběr dat

8. Projektové řešení marketingového výzkumu - vlastní sběr dat

9. Projektové řešení marketingového výzkumu - vyhodnocení dat

10. Projektové řešení marketingového výzkumu - prezentace vlastního projektu

11. Projektové řešení marketingového výzkumu - prezentace vlastního projektu

12. Projektové řešení marketingového výzkumu - prezentace vlastního projektu

13. Kontrolní test

14. Zápočet a rezerva

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami získávání a hodnocení informací pro řízení tržně orientované firmy, za účelem udržení či získání konkurenční schopnosti na trhu tak, aby byla strategie orientována podle zásady „Segmentation - Target - Position“.

Studijní materiály:

- Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. vydaní, Professional Publishing, Praha 2011

- Kozel, R., Mynařová L., Svobodová, H.: Moderní metody a techniky marketingového výzkumu, Grada Publishing , Praha 2011

- Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. vydání, Grada Publishing, Praha 2013

- Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Professional Publishing, Praha 2012

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4543506.html