Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Filozofie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B16FI1 KZ 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

Požadavky:

Posluchači absolvují během semestru tři testy a vypracují prezentaci na dohodnuté téma.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu

2. Thalés a mílétská škola, otázka hledání prapodstaty (arché). Pojetí duše

3. Pýthagoras a pýthagorejci

4. Hérakleitos z Efezu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií

5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy negativních pojmů

6. Anaxagorás, Empedoklés, pojímání hmoty

7. Atomismus, absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu

8. Sofisté a sofistika, krize poznání, člověk měřítkem, ateismus

9. Sókratés, život, vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox

10. Megarská filosofie (paradox Lháe), kynikové, kyrenaikové

11. Platón, svět idejí, podobenství o jeskyni, demokracie, filosofie matematiky

12. Aristotelés, aristotelismus a scholastika, Tomáš Akvinský a tomismus.

13. Epikureismus a stoicismus, pyrrhonismus, alexandrijská škola

14. Křesťanství a filozofie, sv. Augustin, Boethius (sv. Severin)

Osnova cvičení:

1.Pojem filozofie. Příklady mýtů.

2.Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.

3.Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).

4.Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.

5.Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).

6.Pojímání hmoty za antiky a dnes.

7.Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.

8.Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.

9.Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.

10.Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.

11.Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.

12.Aristotelská logika a fyzika.

13.Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.

14.Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zamarovský P. Příběh antické filosofie, nakl. VUT, Praha 2005

2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007

3. Kratochvíl Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakl. Juza, Praha 1993

4. Tretera I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996

5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4433606.html