Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vodovody a kanalizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144VOKA Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Filip Horký (gar.), Karel Kříž (gar.)
Cvičící:
Filip Horký (gar.), Karel Kříž (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět „VOKA - Vodovody a kanalizace“ se zaměřuje na činnosti spojené s návrhem, realizací a provozem staveb spojených s vodárenstvím a stokováním. V rámci přednášek se studenti seznámí se základy oblasti vodárenství (výpočet potřeby vody, jímání surové vody z vodních zdrojů, úpravna vody, vodojemy, doprava a distribuce vody - vodovodní síť a přípojky atd.) a stokování (výpočet produkce vod, jednotná a oddílná stoková soustava, objekty na stokové síti, čistírna odpadních vod, kanalizační přípojky, hospodaření se srážkovými vodami atd.). Dále se seznámí s příslušnými legislativními a normovými podklady, se základy tvorby a čtení projektové dokumentace, návrhu tras a nivelet vodovodních řadů a kanalizačních potrubí, postupy hydrotechnických výpočtů, dimenzování potrubí, výběru a návrhu trubních materiálů, způsobem ukládání potrubí, obnovou povrchů, zkoušením potrubí a uváděním do provozu. Budou jim představeny způsoby a metody ukládání nových trubních sítí a metody rekonstrukcí a sanací.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínkou zápočtu je zpracování dokumentace (výpočtová, textová a výkresová část) vodovodu a oddílné splaškové kanalizace v zadané lokalitě. V rámci semináře jsou povoleny maximálně 3 neomluvené absence a získání minimálně 31 bodů z 60 maximálně možných. Získání zápočtu je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

Zkouška je vykonávána formou písemného testu, ze kterého je nutné získat minimálně 21 bodů ze 40 maximálně možných.

Celkové hodnocení zkoušky je pak dle celkového počtu získaných bodů (zápočet + písemný test), tedy minimálně 52 bodů, maximálně 100 bodů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je vymezení základních postupů a rizik spojených s návrhem, tvorbou projektové dokumentace, oceněním stavebních prací, výstavbou, rekonstrukcí a provozem vodovodů a kanalizací.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4205506.html