Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt L02

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PR02 KZ 5 4C česky
Korekvizita:
Projekt L01 (122PR01)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Projekt L01 (122PR01)
Přednášející:
Tomáš Váchal, Miloslava Popenková (gar.), Václav Pospíchal (gar.)
Cvičící:
Tomáš Váchal, Miloslava Popenková (gar.), Václav Pospíchal (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

. Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů.

. Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách.

. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty.

. Návrh a posouzení zdvihacího prostředku

. Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti pro 0. - 4. etapový proces.

. Technologický rozbor, včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně s převedením položek technologického rozborového listu pro 0. - 4. etapový proces rozhodujícího objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro zbývající 5. - 9. etapový proces)

. Rozbor dopravních procesů.

. Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného technologického rozboru.

. Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů

. Komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů

. Graf nasazení pracovníků a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů.

. Dimenzování sociálního a provozního ZS.

. Výkresy zařízení staveniště (podle zadání: na výstavbové fáze ) včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby); DIO, DIR.

. Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest

. Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně:

o stanovení stavební připravenosti

o popisu provádění

o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.)

o plán nasazení rozhodujících čet

o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi)

o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně)

o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků

o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce

o zimní opatření (pokud jsou nutná)

o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci

o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů na ŽP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenta uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí z hlediska konstrukčního, technologického i ekonomického, a to z pohledu technologa - přípraváře a realizátora. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění. Oprava projektové dokumentace (navržení změn chybných, nevhodných či chybějících řešení). Řešení prostorové, technologické a časové struktury. Vypracování zásad organizace výstavby a řešení zařízení staveniště. Vypracování technologického postupu prací (výrobní předpis) pro určené procesy.

Studijní materiály:

! Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

: Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122PRJ2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-583

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B583

místnost TH:B-583

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B583
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4155306.html