Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář z kinematiky a dynamiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SKAD Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Kinematika tuhého tělesa v rovině a prostoru. Tření. Hmotné momenty setrvačnosti. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Volné kmitání s více stupňů volnosti modelů mechanických soustav. Tlumené kmitání. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou. Základy teorie rázu.

Požadavky:

diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, diferenciální a integrálmí počet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost řešit úlohy kinematiky tuhých těles v rovině i v prostoru. Osvojení principu sestavování pohybových rovnic. Schopnost analýzy kmitání s více stupni volnosti pro kmitání volné i viskózně tlumené.

Studijní materiály:

J. Jíra, M. Micka, P. Puchmajer: Kinematika a dynamika v dopravě: příklady, ČVUT, 2004

A. M. Bedford, W. Fowler: Engineering Mechanics: Statics & Dynamics (5th Edition), Prentice Hall, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3763206.html