Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Odborné kurzy krizové přípravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCOKKP Z 2 5XD česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurzy jsou určeny k rozvijení praktických dovedností, znalosti, návyků a metodických schopností vztažených k prioritním tematům výuky.

Požadavky:

Absolvovat kurz s aktivním zapojením do všech činností a se znalostí procvičované problematiky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Druhy a specifikace kurzů:

1)Kurz krizového přežití

Obsahen kurzu budou odborné taktické a metodické zásady přežití a plnění úkolů v krizových situacích. Půjde zejména o taktiku aktivní sebeobrany, nouzového ubytování, taktických přesunů a překonávání překážek, použití zbraní a krizové vyjednávání. Kurz bude pojat metodou výkladu, ukázek a fázových testů.

2)Odborný kurz CBRN

Obsahem kurzu budou metody a způsoby identifikace a práce s látkami CBRN, zaměstnání proběhne na odborných pracovištích SÚJCHBO, v. v. i. pod řízením zkušených pracovníků. Účastníci kurzu budou seznámení se základním přístrojovým vybavením a pracovními postupy pro analýzu a identifikaci a ochranu před CBRN látkami

3)Základní zdravotnický kurz

Určený k praktickému zvládnutí postupů a dovedností k poskytování první pomoci v souladu s platnými standartami pro poskytování první pomoci, platnými na území České republiky v prostoru výskytu hromadného postižení osob následky soudobých hrozeb a rizik; zvládnout principy organizování zdravotnické pomoci v logice záchranného řetězce na místě výskytu při použití metodiky třídění - START, v prostoru soustředění postižených, v průběhu převozu do cílového zdravotnického zařízení v režimu zajištěného transportu a při předání na urgentním příjmu; diferenciace péče o kritické stavy, stavy těžkého poškození, středního poškození v sestavě zásahových týmů zdravotnické záchranné služby a péče o lehce postižené v sestavě praktické medicíny vytipovaného zdravotnického zařízení, způsobilého k poskytnutí první lékařské pomoci; logistika zdravotnické pomoci a péče, řízení zdravotnické péče na postiženém území správními úřady.

4)Bezpečnostní kurz

Obsahem kurzu bude výklad a praktický výcvik nezbytných základních taktických dovedností potřebných pro práci bezpečnostního aparátu. Půjde zejména o aktivní sebeobranu, použití ruzných druhů zbraní, taktiku vyhledávání, sledování a eliminaci potencionálních protivníků, základy práce s výbušninami, základy výcviku pro zvládání davu a zásady krizového vyjednávání. Kurz bude zakončen komplexním zátěžovým přezkoušením.

Cíle studia:

Kurzy navazují na probranou teorii a jejich hlavním cílem je naučit rozhodující profesní schopnosti nutné pro výkon bezpečnostních a krizových funkcí. Zaměstnání budou řízena zkušenými odborníky z praxe a budou materiálně a organizačně zajištěna. Každý ze studentů bude mít možnost výběru kurzu podle svého odborného zájmu.

Studijní materiály:

není

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3631206.html