Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Forenzní psychologie a komunikační dovednosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCFPK Z,ZK 4 2P+3C česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky se postupně studenti seznámí se základy forenzní psychologie.

Studenti získají přehled o základní terminologii, forenzně psychologickém auditu, kriminálním chování, osobnosti pachatele, penitenciární psychologii, psychice věznů, psychologických problémech vedení výslechů pachatelů a obětí a pod. Největší pozornost bude věnována psychologickým aspektům jednotlivých mimořádných událostí a posouzení vybraných kaziustik z kriminalistické praxe. V rámci praktických cvičení bude využívána řada kazuistik, příkladů a příloh, ukazujících aplikaci probírané tematiky.

Cílem přednášek a cvičení bude poskytnout studentům základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti které pak mohou následně využít ve své profesní praxi.

Požadavky:

Dílčí požadavky: vypracování seminární práce ve formě powerpointové prezentace na dané téma. Studenti si vybírají z nabízených okruhů a zapisují se na konkrétní datum prezentace. Součástí seminární práce je komplexní analýza jednotlivých kazuistik.

Udělení zápočtu vychází ze zpracování seminární práce, u které bude posuzována náplň a způsob zpracování. Pokud student neprokáže odpovídající znalost dané problematiky, vyzve jej vyučující k přepracování seminární práce.

Zkouška: obsah otázek v rámci testu bude v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku forenzní psychologie.

Zkouška bude probíhat formou písemného testu. V testu budou otázky s volnou odpovědí. Otázky budou plně kolidovat s probíranou tématikou. Minimální počet bodů pro splnění testu je 50% správných odpovědí. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

Pokud bude student na prvním termínu zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm F, pak na dalším termínu zkoušky bude zkoušen ústní formou.

Náměty seminárních prací:

1. osobnost pachatele páchajícího násilí na dětech

2. osobnost pachatele páchajícího násilí na ženách

3. osobnost pachatele - sériového vraha

4. osobnost pachatele páchajícího trestnou činnost vůči většímu počtu osob na podklade psychiatrické diagnózy

5. osobnost pachatele páchajícího trestnou činnost vůči většímu počtu osob na podklade patologické ideologie

6. osobnost pachatele - „osamělého vlka“

7. vliv náboženství a patologické religiozity na vznik mimořádných událostí

8. kyberšikana

9. osobnost pachatele páchajícího trestnou činnost v rámci poskytování zdravotní péče

10. vlastní téma

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. týden: Úvod do forenzní psychologie. Etické aspekty forenzní psychologie.Kriminální chování.

2. týden. Vybrané behaviorálně patologické jevy, patologické poruchy a psychopatologické aspekty.

3. týden: Osobnost pachatele trestních činů. Psychologická typologie vrahů podle motivu.

4. týden: Psychologická typologie sériových vrahů. Sériový vrah jako oběť a agresor v dětství.

5. týden: Osobnost odsouzeného. Penitenciární psychologie, psychika vězně a její problémy.

6. týden. Nekontaktní násilí a počítačová kriminalita. Stalking . Problematika znásilnění.

7. týden: Trestné činy z nenávisti. Suicidální konání.

Osnova cvičení:

1. týden Problematika kanibalismu. Modelové situace se zaměřením na násilí na dětech.

2. týden Psychologické problémy vedení výslechů pachatelů a obětí u vybraných trestních činů. Psychologické problémy vyšetřování dětské oběti a rozvoj komunikačních dovedností s dítětem v rámci řešení trestního činu.

3. týden Způsoby zvládání diváckého násilí, pouliční nepokoje.

4. týden Psychopatologie a trestná činnost.

5. týden Metody práce s odsouzenými. Aspekty penitenciární pedagogiky.

6. týden Nebezpečnost pachatele jako teoretický a praktický problém.

7. týden Prezentace seminárních prací. Závěrečný test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je:

- připravit studenty na zvládání mimořádných událostí, které byly vyvolány ať již nešťastnou událostí, pachatelem trestního činu nebo důsledky působení různých extremistických skupin ve společnosti.

- seznámit studenty se základní typologií delikventní populace,

- poskytnout teoretické poznatky z oblasti psychologické problematiky etických aspektů výslechu a výpovědi, psychologické charakteristiky osobnosti pachatele, svědka a oběti,

- umožnit pochopit možnosti resocializace jednotlivých typů osob páchajících trestnou činnost.

- seznámit se základními zásadami způsobu komunikace v právní praxi.

Studenti na základě získání teoretických poznatků z problemtaiky psychologických principů následně lépe porozumí pachatelům trestních činů, kriminálnímu chování a motivaci k páchání trestního činu .

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Záhorská, J: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů -- Konzultační činnost policejního psychologa. Portál, Praha, 2005. ISBN 978-80-7367-236-2

[2] Čirtková, L.: Forenzní psychologie. Plzeň, A. Čeněk, s.r.o., 2009. ISBN

[3] Pavlovský, P. et al.: Soudní psychiatrie a psychologie. Grada, Praha. 2012. ISBN. 978-80-247-4332-5

[4] Matoušková. I: Aplikovaná forenzní psychologie. Grada, Praha. 2013. ISBN 978-80-247-4580-0

Doporučená literatura:

[5] Mareš, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Centrum strategických studií. Brno : Barrister & Principal Centrum strategických studií, 2003. ISBN 80-86598-45-4

[6] Drbohlav, A: Psychologie sériových vrahů -- 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnosti. Grada, Praha. 2013. ISBN 978-80-247-4371-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3629906.html