Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informační analytika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCINA Z 3 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Informační analytika podává studentům přehled o zásadách, metodách a postupech zpracování dat, informací a znalostí. Seznamuje je se základy informační analýzy v různých prostředích se zaměřením na oblast ochrany obyvatelstva spočívající zejména v informační podpoře IZS. S využitím příkladů z praxe podává i přehled o nejaktuálnějších trendech informační kriminality.

Požadavky:

Pro získání zápočtu je třeba:

- docházka na cvičení (Na cvičeních je akceptována 1 absence. Vyšší počet absencí je nutno řešit s vyučujícím předmětu.)

- aktivní vystupování na cvičeních

- zpracování a včasné odevzdání seminární práce v rozsahu 4 - 5 stran (odpovídajících předepsaným normám) v termínu stanoveném vyučujícím, její přednesení a obhajoba formou prezentace (10 - 15 minut)

- složení zápočtového testu (Test obsahuje 20 otázek z látky probrané na přednáškách, cvičeních a zadaného samostatného studia. Pro složení testu je třeba odpovědět alespoň na 15 otázek správně.)

- zápočtový test může být doplněn i ústním přezkoušením, a to pouze na návrh vyučujícího nebo s jeho souhlasem

Osnova přednášek:

1. a 2. Úvod do studia předmětu Informační analytika

3. a 4. Zpracování dat, informací a znalostí

5. a 6. Komunikace jako prostředek přenosu dat, informací a znalostí

7. a 8. Znalostní management

9. a 10. Informační systémy

11.a 12. Informační podpora IZS

13.a 14. Kybernetická kriminalita

Osnova cvičení:

Opakování látky z přednášek, prezentace seminárních prací a semestrálních projektů

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat základní představu o poslání, struktuře a významu teorie informace v různých oblastech činnosti člověka se zaměřením na informace využívané v oblasti ochrany obyvatelstva.

Studijní materiály:

[1] Čupr, B., Polčák, M.: Studijní opora předmětu Informační analytika. Kladno 2016.

[2] Cejpek, J.: Informace, komunikace a myšlení, Karolinum, Praha, 2005.

[3] Vymětal, J., Diačiková, A., Váchová, M.: Informační a znalostní managementy v praxi, LexisNesxis CZ s.r.o., Praha, 2005.

[4] Bureš, Z.: Databázové systémy 1. Jihlava: VŠP Jihlava, 2014.

[5] Kolektiv autorů, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV - GŘ Hasičského záchranného sboru, 2015.

[6] Lukáš, L. Informační podpora Integrovaného záchranného systému. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2011.

[7] Gřivna, T., Polčák, R. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008.

[8] Jirovský, V. Kybernetická kriminalita nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing a.s., 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3629206.html