Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Krizové zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCKZD Z,ZK 5 2P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Specificky je předmět zaměřen na působnosti orgánů veřejné správy se vztahem ke zdravotnictví s postavením orgánu krizového řízení.

Požadavky:

Zápočet: zpracování a včasné odevzdání seminární práce podle zadání.

Zkouška: ústní formou. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálně týdenním odstupem.

Zkouška pro kombinovanou formu studia: test, otázky s jednou správnou odpovědí a,b,c,

Otázky/Okruhy ke zkoušce

17MCKZD Krizové zdravotnictví zimní semestr 2016

1.Národní bezpečnostní systém a úloha zdravotnictví v tomto systému. Bezpečnostní politika a Bezpečnostní strategie státu (ČR)

2.Systém zdravotnictví ČR ve vztahu k územně správnímu členění ČR a výkonu státní správy. Orgány výkonu státní správy

3.Životní prostředí, jeho součásti a vzájemné vazby. Udržitelný rozvoj. Kritická infrastruktura.

4.Zdravotnická záchranná služba, organizační struktura, zřizovatel, složky.

5.Zdravotnická záchranná služba, její funkce v IZS, činnost a součinnost na místě zásahu.

6.Zdravotnický záchranný řetězec, princip, části, kapacita.

7.Poskytovatelé zdravotních služeb v rámci zdravotnického záchranného řetězce

8.Krizový management poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, vazby.

9.Krizový management poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče, zřizovatelé, vazby.

10.Orgány Veřejného Zdraví (OVZ), zřizovatel, správní a výkonné složky, pravomoci.

11.Začlenění Orgánů Veřejného Zdraví (OVZ) do struktury krizového řízení.

12.IZS. Složky IZS - základní a ostatní, pravidla pro zřizování - začleňování, součinnost a koordinaci zásahu.

13.Ministerstvo zdravotnictví jako orgán krizového řízení ve zdravotnictví, nástroje krizového řízení ve zdravotnictví. Koncepce krizové připravenosti resortu zdravotnictví.

14.Havarijní a krizové plánování. Analýza rizik, základní pojmy: Nebezpečí, Riziko, Hrozba

15.Plán hygienickoepidemiologických opatření, zpracovatel, význam, výchozí dokumenty

16.Krajská Hygienická Stanice (KHS) jako složka IZS. Správní obvod, Nařízení KHS, základní pojmy (Ohnisko nákazy, Izolace, Karantenní opatření, Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace)

17.Traumatologické plány, zpracovatelé, vztah k dokumentaci IZS

18.Traumatologický plán poskytovatele Zdravotnické Záchranné Služby (ZZS)

19.Traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče

20.Plánování jako nástroj zajištění krizové připravenosti, východiska plánování, základní cíle plánování, etapy plánování, kontrola.

21.Cvičení jako nástroj ověření a kontroly přípravy na řešení mimořádných situací a krizových stavů. Jednotlivé kroky organizace cvičení. Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek IZS a Orgánů Krizového Řízení (OKŘ)

Osnova přednášek:

Zdravotnický záchranný systém, správní úřad a zdravotnické zařízení.

Zajištění funkčnosti Integrovaného záchranného systému v působnosti orgánů krizového řízení.

Analýza rizika pro potřeby havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví.

Plánování a kontrola jako základní nástroj zajištění krizové připravenosti.

Traumatologické plánování.

Organizace cvičení ve zdravotnických zařízeních.

Aktuální shrnutí poznatků k předmětu.

Osnova cvičení:

Organizace zdravotnické záchranné služby.

Funkcionality zdravotnické záchranné služby v Integrovaném záchranném systému.

Hrozba, orážení, riziko.

Havarijní a krizové plány.

Traumatologický plán.

Cvičení situace hromadného urgentního příjmu.

Obsah působnosti orgánů krizového řízení se vztahu ke zdravotnictví

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů se strukturou orgánů krizového řízení v ČR a konkrétním rozložením působností orgánů krizového řízení v rámci orgánů veřejné správy.

Studijní materiály:

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění

Zákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č.240/2000 Sb., v platném znění Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou dne 10. prosince 2003 usnesením č. 1254

Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer,V., Vraspírová, H., Neklapilová,V.: Krizová připravenost resortu zdravotnictví, NCO NZO, Brno, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3629006.html