Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Prevence a odhalování kriminality

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCPOK Z 3 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se příčinami a druhy kriminality, praktickou prací policie v rámci preventivních i represivních úkolů a se základy kriminalistiky. Též pak se základními pojmy trestního práva.

Požadavky:

Zápočet:

100% účast studentů na cvičeních

zápočet je tvořen písemným testem obsahující 20 otázek z obsahu přednášek (požadavek 50% úspěšnosti)

V případě nesplnění zápočtového testu, ověření znalostí ústně.

Tematické okruhy k zápočtu:

1.Vymezení základních pojmů (trestný čin, přestupek, správní delikt, zavinění, skutková podstata trestného činu)

2.Pojmy nutná obrana, krajní nouze, oprávněné použití zbraně, svolení poškozeného, přípustné riziko

3.Soustava orgánů činných v trestním řízení

4.Fáze trestného řízení

5.Základy kriminalistiky a zajišťování stop

6.Základy kriminologie a viktimologie

7.Prevence kriminality

Osnova přednášek:

1. Uvod do problematiky,kriminalita a kriminologie

2. Kriminalita,formy kriminality

3. Prevence kriminality 1

4. Prevence kriminaliy 2

5. Operativně pátrací činnost policie a odhalovani kriminality

6. Prevence kriminality 2

7. Odhalovani vybranych forem tr.cinnosti

8. Kriminalistika (kriminalistická technika, kriminalistická taktika)

9. Kriminologie a viktimologie

10. Penologie, vezenstvi

11. Opakování

Osnova cvičení:

Opakování z přednášek.

Cíle studia:

Posláním předmětu „Prevence a odhalování kriminality“ je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech činnosti prevence a odhalování kriminality.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. přepracované vydání, Praha : Leges, 2013. 1224 s. ISBN 978-80-8757-669-4

KRUPKA, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Trivis, 2012. 157 s. ISBN 978-80-87451-14-4

KRUPKA, Vladimír. Trestní právo hmotné: zvláštní část. 1. vyd. Praha: Trivis, 2012. 152 s. ISBN 978-80-87451-12-0

ZOUBKOVÁ, Ivana a Marcela MOULISOVÁ. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Trivis, 2004. ISBN 80-86795-05-5.

MUSIL Jan, KONRÁD Zdeněk, SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika, 2. Přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 583 s. ISBN: 8071798789

PROTIVINSKÝ, Miroslav, KLVAŇA, Karel. Základy kriminalistiky. 2. vydání, Praha : Trivis, 2007. 151 s. ISBN 978-80-86795-50-8

Doporučená literatura:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3628706.html