Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metody analýzy a řízení rizik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCMRK KZ 3 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení studentů se zásadami rizikového managementu, popisování, mapování a eliminace rizik.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

zpracování ucelené, obsahově i formálně originální semestrální práce na zvolené téma za použití vybrané analytické metody o délce 5 stran,

80% účast a aktivní účast na cvičeních,

úspěšné složení zápočtového testu,

výsledná známka je tvořena na základě hodnocení seminární práce a výsledku písemného testu.

Zápočtový test je složen ze 20 otázek, kombinace doplňovacích a Multiple Choice otázek, o délce 30 minut,

testové otázky jsou vytvořeny z témat jednotlivých přednášek a cvičení,

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně

Osnova přednášek:

[1] Základní pojmy a definice rizik, základní metody analýzy rizik, rozdělení, definice, kvantitativní a kvalitativní metody analýzy rizik

[2] Metody analýzy rizik I. (Check List, Safety Audit, What if Analysis, PHA)

[3] Metody analýzy rizik II. (Proces QRA, HAZOP,ETA, FMEA, FTA,HRA, FS-VVM, Relative Ranking, CCA, PSA), brainstorming, brainwriting a další

[4] Rizika v přírodním prostředí, rizika ve společenském prostředí, podnikatelské riziko, stavební konstrukce a statika

[5] Řízení (management) rizik, využiti grafů a metody CPM, využití metod hromadné obsluhy, metoda tvorby scénářů

[6] Základy topografie a práce s mapou jako jedna z metod analýzy rizik, dílcové pravidlo

[7] Obecné metody a postupy pro vypořádání se s riziky při řešení mimořádných události a krizových situací,

[8] Popisování a mapování rizik, tvorba map rizik, metoda analýzy rizik pomocí myšlenkových map

[9] Rizika v hospodářském prostředí, rizika v pracovních kolektivech, rizika rozhodovacích procesů, řešení rizikových situací v rámci jednotlivých funkcí řízení

[10] Příprava obyvatelstva na řešení mimořádných událostí a krizových situací, příprava protikrizových opatření, přeprava nebezpečných věcí

POZOR!!! Viz Harmonogram

Osnova cvičení:

1.Klasifikace rizik, charakteristiky přírodních a antropogenních rizik, mapy rizik,

2.Základní metody analýzy rizik (Brainstorming, Brainwriting, Metoda Check List, Safety Audit, What if Analysis, PHA, proces QRA),

3.Základní metody analýzy rizik (HAZOP,ETA, FMEA, FTA,HRA, FS-VVM, Relative Ranking, CCA, PSA),

4.Analýza rizik, softwarové nástroje a řízení rizik,

5.Analýza hrozeb pro Českou republiku a zakončení předmětu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty odborné terminologii z oblasti analýzy rizik, seznámit studenty se základními metodami analýzy rizik, postupy jejich tvorby a využití v praxi.

Studijní materiály:

[1] Smejkal V., Rais K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing a.s., Praha 2003, Str. 272, ISBN 80-247-0198-7;

[2] Zapletalová, I., Balog, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií, Edice SPBI, Ostrava 1998, ISBN 80-86111-07-5;

[3] Roudný, R., Linhart, P.: Krizový management III. Teorie a praxe rizika, Univerzita Pardubice, Pardubice 2007, ISBN80-7194-924-8;

[4] Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik? podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Věstník Ministerstva životního prostředí, březen 2007).

[5] BABINEC, F., Učební text, Slezská Universita v Opavě, Ústav matematiky, Loss Prevention ??Safety Promotion, Brno, leden 2005.

[6] BARTLOVÁ, I., PEŠÁK, M., Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II, Analýza rizik, a připravenost na průmyslové havárie, Edice SPBI Spektrum 33., 2003. ISBN 80-86634-30-2.

[7] ZAPLETALOVÁ - BARTLOVÁ, I., PEŠÁK, M., Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií, Edice SPBI Spektrum 7., 1998. ISBN 80-86111-07-5.

[8] BARTLOVÁ, I., DAMEC, J., Prevence technologických zařízení, Edice SPBI Spektrum 30., 2002, ISBN 80-86634-10-8.

[9] CROWL, D. A., LOUVAR J. F. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, USA, NJ: Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458, 1990. ISBN 0-13129701-5

[10] Jablonský, J.: Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3628306.html