Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nouzové plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCNPL Z,ZK 4 2P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou základů a hlavních směrů krizového řízení a havarijního plánování (nouzové plánování), zpracování krizových a havarijních plánů, plánů krizové připravenosti, s problematikou působností a pravomocemi správních úřadů a orgánů územních samosprávních celků, povinnostmi právnických a fyzických osob při zpracování krizového a havarijního plánu kraje, plánu krizové připravenosti a vnějších havarijních plánů. Dále rovněž ukázat některé praktické činnosti týkající se této problematiky.

Požadavky:

Účast je povinná minimálně na 5 cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb - vše musí být doloženo). Větší neúčast než povolený počet je nutno řešit s přednášejícím. Zápočet je udělen studentovi při splnění podmínek účasti na cvičení a odevzdání jedné seminární práce. Seminární práce je zpracována v průběhu semestru na téma stanovené každému studentovi samostatně přednášejícím v rozsahu nejméně 5 až 8 stran formátu A4 v termínu stanoveném cvičícím. Zpracovaná práce musí odpovídat předepsaným normám.

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška je tvořena testem s 20 otázkami, s požadavkem 70% úspěšnosti, a následným ústním přezkoušením ze dvou otázek, které si přezkušovaný vybere ze zakryté nabídky.

Splnění testu je podmínkou k absolvování ústního přezkoušení.

Hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D - 16-17, E - 14-15 otázek správně.

Otázky pro písemnou i ústní zkoušku budou tvořeny z obsahu přednášek, cvičení, doporučené literatury a studijních materiálů. Hodnocení odpovědí bude provedeno podle Zkušebního řádu fakulty.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky předmětu, bezpečnost a bezpečnostní politika státu.

2. Právní předpisy týkající se oblasti krizového a havarijního plánování.

3. Základní pojmy v oblasti krizového a havarijního plánování.

4. Havarijní plány, jejich rozdělení, druhy, obsah, návaznosti.

5. Analýza rizik v havarijním a krizovém plánování.

6. Plány konkrétních činností v havarijním plánu kraje.

7. Ochrana obyvatelstva v havarijním a krizovém plánování.

8. Civilní nouzová připravenost, pojetí civilní nouzové připravenosti v EU, NATO, OSN, OBSE.

9. Vnější havarijní plány, prevence závažných havárií.

10. Krizové plány, jejich rozdělení, druhy, obsah, návaznosti.

11. Využití havarijních a krizových plánů v krizových štábech.

12. Plány krizové připravenosti – subjekty kritické infrastruktury, právnické a podnikající

fyzické osoby plnící opatření z krizových plánů, územní správní úřady.

13. Informační systémy využitelné pro krizové a havarijní plánování (Argis, Krizkom,

Rozex,…)

14. Informační podpora v krizovém a havarijním plánování (webové stránky,

mapové podklady, plány spojení….).

Přednášky pro kombinované studium

1.Úvod do problematiky předmětu, bezpečnost a bezpečnostní politika státu.

2.Právní předpisy týkající se oblasti krizového a havarijního plánování.

Základní pojmy v oblasti krizového a havarijního plánování.

3.Havarijní plány, jejich rozdělení, druhy, obsah, návaznosti.

Analýza rizik v havarijním a krizovém plánování.

4.Civilní nouzová připravenost, pojetí civilní nouzové připravenosti v EU, NATO, OSN, OBSE.

Plány konkrétních činností v havarijním plánu kraje.

5.Ochrana obyvatelstva v havarijním a krizovém plánování.

6.Vnější havarijní plány, prevence závažných havárií.

Využití havarijních a krizových plánů v krizových štábech.

7.Krizové plány, jejich rozdělení, druhy, obsah, návaznosti.

8.Informační systémy využitelné pro krizové a havarijní plánování (Argis, Krizkom, Rozex,?)

Informační podpora v kriz. a havar. plánování (webové stránky, map. podklady, plány spojení).

9.Plány krizové připravenosti, subjekty a prvky KI, právnické a podnikající fyzické osoby plnící opatření z krizových plánů, územní správní úřady.

Osnova cvičení:

1. Právní předpisy týkající se oblasti bezpečnosti a bezpečnostní politiky státu, krizového a havarijního plánování.

2. Přehled plánů v krizovém a havarijním plánování - zpracovatelé, termíny, legislativní podmínky.

3. Způsob zpracování vnějších havarijních plánů, havarijních plánů a krizových plánů.

4. Analýza rizik v havarijním a krizovém plánování, analýza rizik na určitém území.

5. Využití havarijních a krizových plánů v krizových štábech, příklady z praxe.

6. Způsob zpracování plánů konkrétních činností v havarijním plánu kraje.

7. Ukázky informační systémů využitelných pro nouzové plánování (Argis, Krizkom,

Rozex,...), příklady z praxe.

Cvičení pro kombinované studium

1.Právní předpisy týkající se oblasti bezpečnosti a bezpečnostní politiky státu, krizového a havarijního plánování.

2.Přehled plánů v krizovém a havarijním plánování - zpracovatelé, termíny, legislativní podmínky.

3.Způsob zpracování vnějších havarijních plánů, havarijních plánů a krizových plánů.

4.Analýza rizik v havarijním a krizovém plánování, analýza rizik na určitém území.

5.Využití havarijních a krizových plánů v krizových štábech, příklady z praxe.

6.Způsob zpracování plánů konkrétních činností v havarijním plánu kraje.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s problematikou základů a hlavních směrů krizového řízení, havarijního plánování (nouzové plánování) a ochrany obyvatelstva, včetně ukázek některých praktických činností.

Studijní materiály:

[1] Šenovský M., Adamec V., Vaněk M.: Bezpečnostní plánování. Ostrava, SPBI, 2006. ISBN 80-86634-52-4;

[2] Kratochvílová D., Kratochvílová D., ml., Folwarczny. L.: Ochrana obyvatelstva. Ostrava, SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-134-7;

[3] Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. Praha, Ekopres, s.r.o., 2004. ISBN 80-86119-83-1;

[4] Horák, R., Krč, M., Ondruš, R., Danielová, L.: Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha, Linde, a.s., 2004. ISBN 80-7201-471-4;

[5] Pikna, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu. Praha, Linde, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-686-0;

[6] Zákon č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti české republiky, ve znění pozdějších předpisů;

[7] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, příslušné prováděcí předpisy, směrnice a metodiky;

[8] Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, příslušné prováděcí předpisy, směrnice a metodiky;

[9] Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů; příslušné prováděcí předpisy, směrnice a metodiky;

[10] Další právní předpisy týkající se oblasti krizového řízení a havarijního plánování, např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů;?..atd;

[11] Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. MV-GŘ HZS ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3627406.html