Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCTPP2 Z,ZK 4 8P+4S česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se v průběhu přednášek seznámí se základními tezemi z oblasti forem, metod a zásad organizace profesní tělesné, taktické a odborné přípravy. Naučí se metodice výkladu a vedení praktických zaměstnání, základům pedagogiky, didaktiky a nezbytným dovednostem nutným pro služební činnost bezpečnostních sborů. Budou jim objasněny základní pravidla a zákonitosti pro řízení, hodnocení, vzdělávání a motivaci lidských zdrojů. Důraz bude položen na pochopení manažerských dovedností a znalostí právních a metodických základů dané problematiky, jakož i plánování pracovních míst, řízení a hodnocení pracovního výkonu, a rovněž řešení vztahových problémů a konfliktů na pracovišti.

Požadavky:

Zápočet:

-příprava a prezentace zadaného tématu v rámci příslušného semináře;

-60% účast a aktivní vystupování na seminářích;

-udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

zkouška je tvořena písemným testem z obsahu přednášek a seminářů;

za správnou odpověď je 1bod;

test obsahuje 20 otázek, doba na vypracování odpovědí 50 min.;

hodnocení testu (písemné zkoušky):

A 20 bodů, B 19 bodů, C 18 bodů, D 17 bodů, E 16-15 bodů, F 14 a méně bodů,

Osnova přednášek:

1. Teorie a praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace. Podstata a teoretické základy řízení lidských zdrojů. (Halaška)

2. Požadavky kladené na pracovníky, výběr pracovníků. Získávání a výběr pracovníků. Metody výběru, požadavky na pracovníky záchranných a bezpečnostních sborů. Získávání a uvolňování pracovníků. ( Halaška)

3. Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Hodnocení pracovního výkonu. Řízení kariery. ( Halaška)

4. Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera. Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci. Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit. ( Halaška)

5. Tvůrčí vedení, profil lídra. Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchranných a ozbrojených sborů. (Halaška)

6. Základy andragogiky. Rozvoj pracovníků v organizaci. Vzdělávání a výchova příslušníků záchranných a ozbrojených sborů. (PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.)

7. Problematika celoživotního vzdělávání. Pedagogické a didaktické zásady vzdělávání pracovníků, metody a formy výcviku, zvláštnosti výcviku ve specifických prostředích.(PhDr.Mgr.Rebeka Ralbovská, Ph.D.)

Osnova cvičení:

[1] Teorie a praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace. Podstata a teoretické základy řízení lidských zdrojů.

[2] Požadavky kladené na pracovníky, výběr pracovníků. Získávání a výběr pracovníků. Metody výběru, požadavky na pracovníky záchranných a bezpečnostních sborů. Získávání a uvolňování pracovníků.

[3] Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Hodnocení pracovního výkonu. Řízení kariery.

[4] Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera. Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci. Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit.

[5] Tvůrčí vedení, profil lídra. Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchranných a ozbrojených sborů.

[6] Základy andragogiky. Rozvoj pracovníků v organizaci. Vzdělávání a výchova příslušníků záchranných a ozbrojených sborů. (PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.)

[7] Problematika celoživotního vzdělávání. Pedagogické a didaktické zásady vzdělávání pracovníků, metody a formy výcviku, zvláštnosti výcviku ve specifických prostředích. (PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou karierního vzdělávání, řízení lidských zdrojů, vedení profesní tělesné, taktické a střelecké přípravy příslušníků ozbrojených sborů.

Studijní materiály:

[1] Michael Armstrong: Řízení lidských zdrojů, 2007, GRADA

[2] Zuzana Dvořáková a kolektív: Management lidských zdrojů, C. H. Beck, 2007

[3] Josef Koubek: Řízení lidských zdrojů; 4. vydání: Management Press, 2007

[4] FILÁK,A. Policejně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy.Praha: Policejní akademie ČR, 2003

[5] MUŽÍK, J.: Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-220-9.

[6] EGER,L.:Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: ZČU, 2005.ISBN 80-7043-398-1.

[7] PALÁN, Z.: Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha: Academia. 2002. ISBN 80-200-0950-7

[8] BENEŠ, M.: Andragogika. Praha : Eurolex Bohemia. 2003. ISBN 80-86432-23-8

[9] Doporučená literatura:

[10] KLEIBL, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2001.

[11] VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3623206.html