Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy klinických oborů I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZKO1A Z 4 2P+2C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

K udělení zápočtu

Aktivní 100% účast na seminářích - cvičeních včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů - cvičení určí způsob náhrady cvičení - semináře. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů-cvičení formu náhrady.

Absolvování průběžného zkoušení a testů s hodnocením lepším než F, přičemž jedno hodnocení stupněm F je důvodem k neudělení zápočtu.

Úspěšné absolvování zápočtového testu s výsledkem lepším než 65 %

Osnova přednášek:

Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, vý-znam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, přehled

přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG)

Základy laboratorní techniky

Přehled zobrazovacích metod

Vnitřní prostředí (tělesná voda, ionty, minerály, acidobazická rovnováha, diagnostika, přístrojová technika).

Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba

srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil). Poruchy lipidového metabolismu, epi-demiologie, patologie a prevence aterosklerózy

Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný management

Jednotka intenzivní péče (organizace práce, hlavní úkoly a cíle, terapeutické postupy se zvláštním za-měřením na akutní stavy s neurologickou etiologií.)

Základy gerontologie (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče)

Osnova cvičení:

1. týden - Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky

o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy

vyšetření a následné léčby, metodika vedení, zabezpečení a ochrana

osobních údajů )

2. týden - Zásady práce s biologickým materiálem (zásady odběru,

manipulace s ním, nakládání s použitým odběrovým materiálem, likvidace

infekčního materiálu, odběrové systémy)

3. týden - Asepse a antisepse, druhy sterilizace, desinfekce

4. týden - Pravidla rozhovoru s pacientem. Procvičení odběru anamnézy,

analýza získaných poznatků

5. týden - Fyzikální vyšetření pacienta I (přístup k nemocnému, kontakt

s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí,

fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem poslechem, orientačně

neurologicky, nepřímé měření krevního tlaku)

6. týden - Fyzikální vyšetření pacienta II a monitorace

7. týden – Medicínské obory, klinické a paraklinické obory, Využití a význam

zobrazovacích metod v klinické praxi.

8. týden – Úvod do oborů konzervativní medicíny. Zdraví a nemoc. Indikace vyšetření, možnosti léčby

9. týden – Úvod do chirurgických a intervenčních oborů medicíny. Základní chirurgické výkony (punkce, drenáže, kanylace) Spotřební chirurgický materiál a chirurgické instrumentárium (rozdělení, zásady skladování, principy péče o chirurgické nástroje, zásady ekonomického nakládání s ním)

10. týden - Typy zdravotnických zařízení (přednemocniční péče, nemocniční péče, ambulantní péče, následná péče, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení)

11. týden - Zásady stravování ve zdravotnických zařízeních (typy diet, organizace stravování, nutriční terapie)

12. týden - Zásady péče o těhotnou ženu (prenatální poradny, zdravotní prohlídky, příprava na porod, těhotenský tělocvik, účast otce)

13. týden – Prezentace seminárních prací Lázeňská péče

14. týden - Opakování studia, varia, zápočet Účel cvičení: kontrola znalostí z dosud odpřednesené látky (ústně nebo písemně)

Prezentace k dané problematice Na cvičeních jsou prohloubeny znalosti získané v rámci přednášek, případně v diskuzi vysvětlena posluchačům ta témata, která jim v rámci samostudia byla obtížně pochopitelná. V rámci cvičení budou rovněž probrána některá specifická témata, na která si studenti připraví prezentace. Součástí výuky budou rovněž praktické demonstrace některých lékařských a ošetřovatelských úkonů.

Poznámka: pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

povinné

[1]Adámková V.: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003

[2]Ferko A., Vobořil Z., Smejkal K., Bedrna J.: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Grada., Praha 2008.

[3]Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[4]Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008

doporučené

[1]Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2]Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[3]Kuchyňka K.: Oční lékařství, Grada, Praha 2007, s. 29-34, s. 62-94, s. 727-747

[4]Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[5]Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

[6]Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-110
Jelínek P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3577306.html