Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Řízení lidských zdrojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSRLZA KZ 3 1+1 česky
Přednášející:
Petra Hospodková (gar.)
Cvičící:
Petra Hospodková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními souvislostmi v oblasti řízení lidských zdrojů, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti pro zdravotnictví. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému, zdůvodňuje proč jsou lidské zdroje důležité. Další diskutovanou oblastí je např. hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace na řízení lidských zdrojů. a způsoby stanovení personálních cílů - efektivnost, etika.

Na cvičeních bude proveden praktický nácvik některých teoreticky probraných dovedností, přičemž praktickým výstupem pro studenty je sestavení vlastního CV, motivačního dopisu a simulace výběrového řízení.

Požadavky:

Požadavky:

Získání minimálně 50 bodů ze 100 možných. Body je možno získat následovně:

70b - Závěrečný test

30b - Samostatná práce na zadané téma (rozsah 5 NS)

Osnova přednášek:

1.Řízení lidských zdrojů - úkoly, podmínky, cíle

2. Vedení a řízení (modely řízení lidských zdrojů, cíle a aktivity, styly vedení, leadership)

3.Týmová práce a techniky její podpory

4.Kritéria personálního výběru, formulace parametrů, požadavky na CV a motivační dopis

5.Právní povinnosti zaměstnavatele, typy pracovně-právních smluvních vztahů

6.Řízení a hodnocení pracovního výkonu

7.Rozvoj zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, management lidských zdrojů ve specifických podmínkách.

Osnova cvičení:

1.Kompetence, nábor a výběr, rozvoj, testy osobnosti, zadání případových studií

2.Týmová spolupráce, typologie týmových rolí, týmová hra

3. Nástroje motivace, test motivačních faktorů,

4. Plánování lidských zdrojů - případová studie

5. Životopis, motivační dopis, formulace požadavků na nového zaměstnance

6. Výběrový pohovor, assessment centrum

7. Hodnocení - nástroj personálního řízení

8.Hodnocení a osobní rozvoj - případové studie

9. Komunikační dovednosti (vedení rozhovoru, porada, brainstorming)

10.Případová studie „Jak správně vyjednávat“

11.Konflikt - řešení problémových situací

12.Motivační programy v organizaci

13.Řízení pracovního výkonu

14.Argumentace

Cíle studia:
Studijní materiály:

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

ŠAFRÁNKOVÁ, Jana Marie a Martin ŠIKÝŘ, ed.Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development: Současné trendy a výzvy moderního řízení a rozvoje lidských zdrojů. Prague: Czech Technical University in Prague, Masaryk Institute of Advanced Studies, 2014. ISBN 978-80-01-05660-8.

KUBÁTOVÁ, Jaroslava.Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN

978-80-244-3397-4.

VÉVODA, Jiří.Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4732-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3177706.html