Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metody pro plánování a rozhodování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B16MPR Z,ZK 5 2P+2S+2D
Přednášející:
Martin Dobiáš, Jaroslav Knápek (gar.)
Cvičící:
Martin Dobiáš, Jaroslav Knápek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Klasifikace rozhodovacích situací, rozhodování jako proces, okolí rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Analýza SWOT a PEST. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku, metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti. Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh, tvorba hodnotících kritérií a způsoby zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody zjišťování vah. Vektorová lineární optimalizace a vazba na řešení úloh LP, komplexní hodnocení alternativ. Typické chyby při identifikaci, formalizaci a řešení rozhodovacích úloh v manažerské praxi.

Požadavky:

Základy lineárního programování (grafické řešení), základy teorie pravděpodobnosti.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace rozhodovacích situací a okolí rozhodovací úlohy

2 SWOT a PEST analýza

3. Respektování rizika v rozhodování, postoj k riziku, jistotní ekvivalent

4. Metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti

5. Vícekriteriální rozhodování - úvod, tvorba hodnotících kritérií, typy stupnic, normování

6. Zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody stanovení vah

7. Komplexní hodnocení alternativ - jednoduché metody

8. Komplexní hodnocení alternativ - metody založené na párovém srovnávání

9. Vektorová lineární optimalizace, vazba na lineární programování

10. Respektování rizika ve vícekriteriálním rozhodování

11. Typické aplikace vícekriteriálního rozhodování v praxi

12. Typické chyby při praktické aplikaci rozhodovacích metod

13. Získávání a verifikace dat pro rozhodovací modely

14. Závěr, rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Analýza rozhodovacích situací

3. Aplikace metod rozhodování za rizika a neurčitosti

4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - případová studie

5. Vícekriteriální rozhodování - typy stupnic a normování kritérií

6. Vícekriteriální rozhodování - metody stanovení vah kritérií

7. Metody komplexního hodnocení alternativ

8. SW pro vícekriteriální hodnocení alternativ

9. Vícekriteriální hodnocení variant - případová studie

10. Vícekriteriální lineární programování

11. Řešení úloh vícekriteriálního lineárního programování v dostupném SW

12. Respektování rizika ve vícekriteriálním rozhodování

13. Test

14. Rezerva, zápočet

Cíle studia:

Základním předmětu je získat schopnost správně identifikovat, formalizovat a popsat jednotlivé druhy rozhodovacích situací standardně se vyskytujících v manažerské praxi při operativním i strategickém rozhodování a řízení projektů. Absolvent bude schopen identifikovat klíčové faktory úlohy a okolí rozhodovací úlohy, dále bude schopen aplikovat základní metody pro podporu manažerského rozhodování.

Studijní materiály:

- Fotr, Jiří, Švecová, Lenka a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a anástroje. 2. přeprac. vydání. Praha: Ekopress, 2010. 469 s.

ISBN 978-80-86929-59-0

- JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002

- FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-84
Knápek J.
13:30–15:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
místnost T2:C2-84
Dobiáš M.
15:15–17:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Ucebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132006.html