Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Finance a podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B16FIP Z,ZK 5 2P+2S+2D
Přednášející:
Oldřich Starý (gar.), Jiří Vašíček (gar.)
Cvičící:
Jiří Vašíček (gar.), Josef Černohous
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Náplní předmětu je úvod do principů účetnictví a aplikace účetních zásad. Výklad pojmů jako jsou náklady, výnosy, zisk a cash flow. Předmět seznamuje studenty s odepisováním a oceňováním hmotného a nehmotného majetku. Předmět je zaměřen na finanční výkazy firmy, jejich interpretaci a analýzu. Seznamuje studenty se způsoby dlouhodobého a krátkodobého financování firmy a s jejich důsledky na ekonomiku projektů i celé firmy. Studenti se podrobně seznámí s kritérii ekonomické efektivnosti projektů (NPV, IRR, návratnost). Součástí předmětu jsou i modely pro stanovení hodnoty firmy jako celku.

Požadavky:

bez explicitních prerekvizit. Výchozí znalosti organizace a řízení firmy, získá student absolvováním povinného předmětu „Základy podnikání“.

Osnova přednášek:

1. Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady.

2. Metodika účetnictví.

3. Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva.

4. Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.

5. Účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování.

6. Účetní závěrka, její sestavení a audit.

7. Výkaz zisků a ztrát, struktura.

8. Peněžní toky firmy a jejich prognóza, výkaz cash flow.

9. Ukazatelé finanční situace firmy.

10. Dlouhodobé financování.

11. Stanovení hodnoty firmy.

12. Rozhodovací metody pro výběr investic.

13. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

14. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

14. Rezerva, konzultace

Osnova cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví.

2. Rozvaha a její rozložení do účtů.

3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy.

4. Příklady hospodářských operací

5. Daně a jejich zachycení v účetnictví

6. Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor

7.Penežní toky, výkaz cash flow

8. Výpočty ukazatelů finanční situace firmy

9. Test.

10. Úvěry. Způsoby úročení.

11. Výpočty efektivnosti projektů, NPV a IRR.

12. Stanovení hodnoty firmy.

13. Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.

14. Rezerva, zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými aspekty podnikových financí. Studenti získají znalosti pojmů a jejich použití v oblasti účetnictví, jako základu ekonomických informačních systémů. Naučí se posoudit hospodaření firmy. Získají znalosti zásad pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Budou schopni připravit a vyhodnotit různé způsoby financování projektů i firmy jako celku.

Studijní materiály:

- D.Kovanicová: Abeceda účetnictví pro každého, Polygon

- Kislingerová a kol: Manažerské finance, C.H.Beck 2007

-Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí

-Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress

-Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A4-205
Černohous J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Učebna
místnost T2:C3-52
Vašíček J.
Starý O.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
St
Čt
místnost T2:A4-205
Černohous J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3131906.html