Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Informační technologie ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSITZA KZ 5 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím.

Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška bude probíhat formou testu a následné pak ústního zkoušení. Test je tvořen náhodnou kombinací dvaceti otázek. Za úspěšné absolvování testu je považováno získání 75% bodů, tj. méně než 5 chybných odpovědí. Úspěšné absolvování testu je podmínkou absolvování ústní zkoušky. Předpokládá se předtermín. Tématické okruhy ke zkoušce odpovídají tématům jednotlivých přednášek.

Osnova přednášek:

1.Definice informačního systému a uživatelů, definice zdravotnictví, ČS zdravotnictví, role zákonodárců a vlády, vlastníků, poskytovatelů péče a plátců. Principy financování zdravotnictví, účtování poskytované zdravotní péče.

2.Role a struktura poskytovatelů ambulantní a lůžkové zdravotní péče, Nemocniční informační systémy, základní vrstvy NIS a jejich role, definice IT infrastruktury NIS

3.Základní komponenty IT infrastruktury NIS, servery, datová úložiště, pracovní stanice, scannery a tiskárny, sítě a UPS. Technické parametry a architektura serverů NIS, logická role serverů NIS, datová úložiště, disková pole, RAID, metrické prefixy, charakteristiky pracovních stanic NIS, typy a uplatnění tiskáren

4.Počítačové sítě a jejich architektura, architektura klient - server, komunikace klient - server, referenční model OSI, TCP/IP, operační systémy a jejich funkce, nejčastěji aplikované OS v IS zdravotnictví, databázové systémy a jejich role v NIS, nejčastěji používané operační systémy v NIS a jejich vlastnosti

5.Klinické IS, charakteristiky ambulantní a lůžkové zdravotní péče, diagnostický proces a charakteristika dat a dokumentace diagnostického procesu, terapeutický proces a jeho dokumentace, kontrola kompletnosti a konsistence dat

6.Definice klinického IS a jeho základní charakteristiky, definice NIS a jeho struktura, přijetí a propuštění pacienta do lůžkové péče, chorobopis, záznam anamnézy, stavu pacienta, vstupní vyšetření, přijetí pacienta na lůžko, propouštěcí zpráva,

7.Work-flow diagnostického a terapeutického procesu, neutrální výkony, žádankové výkony, elektronický dekurz, ambulantní karta, operační protokol, porodopis,.. Standardizace péče, protokoly péče, Účtování ambulantní a lůžkové péče, výkony, ZÚM, TISS body, účet, dávka, opravná dávka, revize účtů, fakturace a sledování výkonnosti nákladových středisek

8.Laboratorní informační systémy (biochemie, hematologie, mikrobiologie, transfúzní oddělení, patologie,?) , radiodiagnostické IS, zpracování obrazové informace PACS,

9.Ekonomicko hospodářské subsystémy NIS, stravovací provoz, zásobování léky a SZM, správa majetku a zdravotnické techniky, personalistika a mzdy,

10.Managerské IS, strategické cíle, indikátory. Datové sklady a datové pumpy, technické řešení, podpora a rozvoj.

11.Vývoj a kontinuální rozvoj CIS a NIS, funkční a technická specifikace, alfa beta testy,

Proces implementace NIS, technická a provozní podpora uživatelů, outsourcing IS.

12.Regionální zdravotnické systémy, datové a komunikační standardy (HL7, DICOM, DaSta).Číselníky, kódovací systémy (MKN 10, SNOMED, ?).

13.Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví, elektronická zdravotní knížka, integrace a komunikace heterogenních informačních řešení,

14. dostupnost dat pro poskytovatele péče a pacienty, objednávání a optimalizace poskytování zdravotnických služeb

Osnova cvičení:

1.Vytvoření fiktivního platného rodného čísla (RČ), zapsání pacienta s vaším jménem do Nemocničním informačním systému, vytvoření nové epizody - Hospitaizace (sebe jako pacienta s fiktivním RČ) včetně kmenových údajů (Doporučující lékař: MUDr. Karel Vrba, Praktický lékař: MUDr. Oldřich Vaněk), diagnostický a neodkladný příjem s doprovodem, zapsání plátce péče.

2.Zapsání pokoje pacienta, přeložení pacienta, propuštění pacienta, propuštění do jiného zařízení, vystavení propustky, návrat z propustky, opravy a stornování administrativních dat, převod-změna typu epizody.

3.Zadávání žádanek v Care Centeru, zadávání RTG žádanek, informace o žádankách jejich kontrola, prohlížení popisu RTG.

4.Radiodiagnostické oddělení (RDO) - příjem a vyplňování žádanek v rámci RDO, příjem žádanek z NIS (prohlížení, převod, zrušení, změna), zpracování žádanek - nález a závěr, Výkony ZP, ZUM, filmy, Zadávání náhrad dle platné metodiky VZP, kódování MKN10 k zadávání diagnóz.

5.Archivace žádanek(RDO) - tisk provozního deníku, archivace, objednávání pacientů, prohlížení kartotéky po pacientech, po obálkách, po dnech, skartace obálek, opravy v kartotéce, kontrola rodných čísel.

6.Laboratorní informační systém (LIS) - komunikace uživatele s informačním systémem, práce se žádankami, nastavení filtrů, ruční zadání žádanky,příjem žádanek z NISu.

7.LIS - seznam žádanek(opravy, tisk), kontrola hodnot, ruční kontrola hodnot, ruční kontrola po jedné žádance, podpis žádanek bez vizuální kontroly, automatická kontrola hodnot, statistiky počtu prováděných vyšetření.

8.Caché postrelační databáze jako prostředek pro NIS. Vytvoření třídy, jejích vlastností, dotazu a překlad v prostředí Caché Studia.

9.Vytvoření webového formuláře pro danou třídu pomocí jazyka Caché Server Pages (CSP) prostřednictvím nástroje Caché Web Form Wizard.

10.Výpis objektů z databáze,výběr jednoho objektu a předání jeho reference mezi stránkami a zobrazení jeho vlastností s možností editace.

11.SQL dotazy v metodách tříd.

12.Vytvoření rozhraní ODBC k datům databáze CACHE

13. Přístup do databáze pomocí aplikace MS ACCESS.

14. zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Münz J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy, ČVUT v Praze, FBMI, 2011

[2] Zvárová J. a kol.: Biomedicínská informatika I. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Karolinum, 1. vyd., 2002. ISBN: 80-246-0609-7.

[3] POUR, J., GÁLA, L., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika. Granada. Praha 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.

Internetové odkazy:

[4] Metodika vykazování NZIS www.uzis.cz

[4]Metodika vyúčtování zdravotní péče http://vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3088806.html