Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Přehled lékařské přístrojové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSPLPTA Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek (gar.)
Cvičící:
Václav Ort, Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je určen pro všechny studenty, kteří si potřebují dostudovat znalosti a vytvořit si obecné povědomí o přístrojové technice a zejména o principech činnosti a možnostech takové techniky. Obsah je zvolen tak, aby postačil k pochopení a zvládnutí problematik v navazujících předmětech. V případě, že si student daný předmět nezvolí a nikdy neměl možnost si tyto základy doplnit, bude vystaven riziku nepochopení následných problematik v navazujících předmětech, ve kterých není brán na toto zřetel. Jedná se o diagnostickou, terapeutickou a laboratorní techniku a to včetně zobrazovacích systémů.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady.

2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících a případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení, včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů ze zkoušky. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů oboru BMT.

Podíl bodů ze semestru a zkoušky na celkovém hodnocení dle ECTS (max. 100 bodů):

Semestrální test: 20 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení, včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu. Absolvování semestrálního testu není podmínkou zisku zápočtu.

Osnova přednášek:

1. Kategorizace zdravotnických prostředků, mezinárodní směrnice (direktivy EU).

2. Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf.

3. Přístroje pro měření krevního tlaku.

4. Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy.

5. Jednotky intezivní péče - přístrojové vybavení.

6. Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace.

7. Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf.

8. Přehled terapeutické techniky.

9. Kardiostimulátory, defibrilátory.

10. Elektrochirurgické jednotky (ESU).

11. Zobrazovací systémy v lékařství - přehled, základní principy zobrazování

12. Konvenční zobrazovací systémy.

13. Tomografické zobrazovací systémy (ultrazvukové)

14. Výpočetně tomografické zobrazovací systémy.

Osnova cvičení:

1. Měření krevního tlaku.

2. Elektrokardiografy.

3. Elektroencefalografy.

4. Kardiostimulátory.

5. Umělá plicní ventilace.

6. Magnetoterapie.

7. Elektroterapie.

8. Ultrazvukové terapeutické přístroje.

9. Monitory vitálních funkcí.

10. Infuzní technika a lineární dávkovače.

11. Defibrilátory.

12. Elektrochirurgické jednotky (ESU).

13. Ultrazvukové diagnostické přístroje (UZ zobrazovací systémy).

14. Test. Klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hozman, J. a kol.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Fakulta biomedicínského inženýrství, dotisk 1. vydání. Vydáno: duben 2009 (povinná literatura, lze zakoupit jako skriptum).

[2] Hozman, J., Chaloupka, J.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (povinná literatura, lze zakoupit jako skriptum)

[3] Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (povinná literatura, lze zakoupit jako skriptum)

[4] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu 100 kusů ve fakultní knihovně FBMI)

[5] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[6] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[7] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[8] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI)

[9] SRNA, Michal. PET - pozitronová emisní tomografie: Webový portál PET [online]. c2009 [cit. 2009-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/ .

[10] HOJCSKOVÁ, Pavla. SPECT - jednofotonová emisní výpočetní tomografie: Webový portál SPECT [online]. c2009 [cit. 2009-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/spect .

[11] Výukové videoprogramy. http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

[12] Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii [online]. Jiří Hozman, c2002-2007. Poslední změna 6. 6. 2006 [cit. 2007-01-18]. http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3088306.html