Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nemocniční informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSNIS Z,ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na komplexní popis všech subsystémů nemocničního informačního systému. Na úvodních přednáškách budou se studenty probrány nezbytné znalosti v oblasti datových sítí a databázových systémů. Součástí přednášek je dále popis nejdůležitějších součástí nemocničního informačního systému (NIS), hlediska posuzování a přínosy NIS. Systémy klasifikace diagnóz.Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy.

Požadavky:

Požadavkem pro zápočet je zpracování literární rešerše v rozsahu min. 2 normostran při použití minimálně 5 literárních pramenů. Témata: Zavádění NIS, používání NIS, výhody užití NIS, jiná příbuzná témata. Nejzazší datum odevzdání - 14.1.2018

Zkouška probíhá formou ústní zkoušky v rozsahu cca 15+15 min (příprava+zkouška) v rozsahu zveřejněných témat ke zkoušce. Student si losuje jedno z témat.Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z ústní zkoušky (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

Výuka se sestává ze dvou čtyřhodinových bloků.

Blok A (11.11.2016)

A1. Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje. Kontakty. Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS. Definice nemocničního informačního systému.

A2. Datové sítě (DS). Klasifikace DS. Topologie DS. Protokol TCP/IP. Internet. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

A3. Nemocniční informační systémy - součást eHealth. Klasifikační systémy (MKN 10) a nomenklatury (SNOMED). Datové komunikační standardy HL7 a DICOM. Definice eHealth. Základní projekty, které tvoří eHealth a současný stav v ČR.

A4, Bezpečnost v NIS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Bezpečná identifikace pacienta. Bezpečnost datových úložišť. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

A5. Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví. Možnosti integrace zdravotnických IS na regionální a mezinárodní úrovni (EU). Další rozvoj možnosti sdílení zdravotnických informací - strukturovaný pacientský nález (koncepční záměr). Výhody na nevýhody outsourcingu NIS.

Blok B (16.12.2016)

B1. Architektura nemocničního informačního systému (NIS). Definice a popis základních komponent NIS. Procesní a aplikační architektura NIS. Elektronický pacientský záznam. Datové položky pacientského záznamu.

B2. Klinické informační systémy (KIS). Charakteristika KIS a jeho využití. Moduly přijetí, překladu a propuštění pacienta. Systém požadavků a žádanek. Informační systém operačních sálů. Plánování operací. Monitorování a podpora fyziologických funkcí. Operační protokol. Anesteziologický a resuscitační protokol.

B3. Laboratorní informační systémy (LIS). Požadavky na LIS. Základní funkce LIS. Správa požadavků, správa výsledků a řízení kvality. Kontrola výsledků a kvality procesů. Propojení laboratorních a klinických informačních systémů. Analyzátory a verifikace výsledků. Konsolidace a integrace laboratorních provozů.

B4. Informační systém radiodiagnostického komplementu - Radiologický informační systém (RIS). Příjem žádanek, správa požadavků a plánování vyšetření. Řízení procesu a dokumentace vyšetření. Popis snímků a generace nálezu. Distribuce obrazové informace a nálezů.

B5. Ostatní subsystémy NIS. Ekonomický a finanční IS. Personální a mzdový IS. IS pro správu zdravotnické techniky. IS správy a údržby budov. IS lékárny a logistický IS. IS stravovacího provozu. Manažerské informační systémy (MIS). Výstupy manažerských informačních systémů. Příklady využití MIS při kontrole řízení výkonů nemocnice úhradě výkonů podle DRG.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hlavním cílem je předmětu je podrobné seznámení se strukturou a vlastnostmi komplexního nemocničního informačního systému. Zvláštní pozornost je věnována klinickým subsystémům NIS, elektronické formě pacientské dokumentaci a bezpečnosti IS.

Studijní materiály:

[1] Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2] Münz J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy, ČVUT v Praze, FBMI, 2011

[3] Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[4] Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[5] Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[6] Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize www.uzis.cz

[7] Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS www.mzd.cz

[8] Metodika vykazování NZIS www.uzis.cz

[9] Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám www.vzp.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3086706.html