Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nemocniční informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSNIS Z,ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na komplexní popis všech subsystémů nemocničního informačního systému. Na úvodních přednáškách budou se studenty probrány nezbytné znalosti v oblasti datových sítí a databázových systémů. Součástí přednášek je dále popis nejdůležitějších součástí nemocničního informačního systému (NIS), hlediska posuzování a přínosy NIS. Systémy klasifikace diagnóz.Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy.

Požadavky:

Požadavkem pro zápočet je účast na cvičení v rozsahu 75% a dále pak zpracování literární rešerše v rozsahu min. 2 normostran při použití minimálně 5 literárních pramenů. Témata: Zavádění NIS, používání NIS, výhody užití NIS, jiná příbuzná témata. Nejzazší datum odevzdání - 14.1.2018.

Zkouška probíhá formou ústní zkoušky v rozsahu cca 15+15 min (příprava+zkouška) v rozsahu zveřejněných témat ke zkoušce. Student si losuje jedno z témat.Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z ústní zkoušky (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje.

2. Definice eHealth. Základní projekty, které tvoří eHealth a současný stav v ČR.

3. Elektronická preskripce v ČR - lokální systémy, eRecept. Výhody a nevýhody, srovnání s ostatními státy. Náklady a přínosy elektronizace ve zdravotnictví. Metody hodnocení nákladů a přínosů. Rizika elektronizace ve zdravotnictví.

4. Základní komponenty NIS. Hardware, software, servery, datová úložiště. Počítačové sítě ve zdravotnictví.

5. Nemocniční informační systémy - součást eHealth. Klasifikační systémy (MKN 10) a nomenklatury (SNOMED). Datové komunikační standardy HL7 a DICOM.

6. Bezpečnost v NIS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Bezpečná identifikace pacienta. Bezpečnost datových úložišť. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

7. Definice nemocničního informačního systému, jednotlivé etapy vývoje. Architektura nemocničního informačního systému (NIS). Definice a popis základních komponent NIS. Procesní a aplikační architektura NIS. Elektronický pacientský záznam - EMR, EHR.

8. Klinické informační systémy (KIS). Charakteristika KIS a jeho využití. Moduly přijetí, překladu a propuštění pacienta. Systém požadavků a žádanek. Informační systém operačních sálů. Plánování operací. Monitorování a podpora fyziologických funkcí. Operační protokol. Anesteziologický a resuscitační protokol.

9. Laboratorní informační systémy (LIS). Požadavky na LIS. Základní funkce LIS. Správa požadavků, správa výsledků a řízení kvality. Kontrola výsledků a kvality procesů. Propojení laboratorních a klinických informačních systémů. Analyzátory a verifikace výsledků. Konsolidace a integrace laboratorních provozů.

10. Informační systém radiodiagnostického komplementu - Radiologický informační systém (RIS). Příjem žádanek, správa požadavků a plánování vyšetření. Řízení procesu a dokumentace vyšetření. Popis snímků a generace nálezu. Distribuce obrazové informace a nálezů.

11. Ostatní subsystémy NIS. Ekonomický a finanční IS. Personální a mzdový IS. IS pro správu zdravotnické techniky. IS správy a údržby budov. IS lékárny a logistický IS. IS stravovacího provozu. Manažerské informační systémy (MIS). Výstupy manažerských informačních systémů. Příklady využití MIS při kontrole řízení výkonů nemocnice úhradě výkonů podle DRG.

12. Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví. Možnosti integrace zdravotnických IS na regionální a mezinárodní úrovni (EU). Další rozvoj možnosti sdílení zdravotnických informací - strukturovaný pacientský nález (koncepční záměr). Výhody a nevýhody outsourcingu NIS.

13. Rezervní téma

14. Konzultace před ZK - zkoušková témata

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hlavním cílem je předmětu je podrobné seznámení se strukturou a vlastnostmi komplexního nemocničního informačního systému. Zvláštní pozornost je věnována klinickým subsystémům NIS, elektronické formě pacientské dokumentaci a bezpečnosti IS.

Studijní materiály:

[1] Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2] Münz J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy, ČVUT v Praze, FBMI, 2011

[3] Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[4] Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[5] Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[6] Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize www.uzis.cz

[7] Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS www.mzd.cz

[8] Metodika vykazování NZIS www.uzis.cz

[9] Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám www.vzp.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3086606.html