Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Objektová bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2OB KZ 3 6P česky
Přednášející:
Petr Hartmann (gar.)
Cvičící:
Petr Hartmann (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný avšak ucelený náhled na problematiku objektové bezpečnosti. Jeho smyslem je seznámit posluchače s úlohou a strukturou objektové bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení a soudobou technologií jejího zajištění ve světle aktuálních požadavků. Student by měl být schopen určit a vyhodnotit bezpečnostní rizika pro objekt, zvolit optimální způsob jejich ošetření a orientovat se v soudobých technikách a technologiích zabezpečení objektu.

Požadavky:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je písemné zpracování jednoduché závěrečné práce na zadané téma.

Výsledné hodnocení je dáno průnikem hodnocení závěrečné práce a průběžnou kontrolou znalostí a aktivity studenta.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy objektové bezpečnosti a bezpečnostního managementu.

2. Místo, úloha a struktura objektové bezpečnosti ve světle aktuálních bezpečnostních požadavků.

3. Právní aspekty fyzické bezpečnosti objektů.

4. Charakteristika objektů.

5. Bezpečnostní analýza.

6. Fyzická bezpečnost objektů a možnosti jejího zajištění (způsoby, technika a technologie).

7. Manažerské řešení objektové bezpečnosti.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se základní problematikou objektové bezpečnosti ve světle soudobých bezpečnostních požadavků a hrozeb a orientovat se v základních postupech jejího řešení. Důraz je položen zejména do oblasti pochopení komplexního přístupu k řešení s využitím zákonných a technických norem.

Studijní materiály:

[1] Kyncl a kol.: Bezpečnost objektu, Praha 2014

[2] Horák, Krč, Ondruš, Danielová: Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu, Linde, Praha 2011

[3] Brabec: Ochrana bezpečnosti podniku, Eurounion, Praha, 1996

[4] Bílek: Aktuální problémy ochrany kritické infrastruktury, www.hzscr Working paper, 9/2011

[5] Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020

[6] Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury

Literatura doporučená:

[1] Procházková, Říha: Krizové plánování Praha, GŘ HZS ČR, 2004

[2] Šenovský, Brabec, Šenovský: Ochrana kritické infrastruktury, Ostrava, Edice Spektrum, 2007

[3] Ochrana obranné infrastruktury, Uherské Hradiště, 2010

[4] Bezpečnostní strategie ČR, MZV, Praha, 2011, novelizovaná

[6] Zákony

•89/2012 Sb. občanský zákoník

•40/2009 Sb., trestní zákon

•262/2006 Sb., zákoník práce

•240/2000 Sb., o krizovém řízení

•239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

•250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

•251/2016 Sb. o některých přestupcích

•412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, a prováděcí vyhlášky, zejména k fyzické bezpečnosti

•119/2002 Sb., o zbraních a střelivu

•133/1985 Sb., o požární ochraně

•101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aplikaci směrnice GDPR

[7] České technické normy:

•27001,

•15602,

•761702,

•řada 14383, 16082,

•řada 50131 a 50132

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3084606.html