Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Krizový management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2KM Z,ZK 4 8P+6C česky
Přednášející:
Oldřich Volf (gar.)
Cvičící:
Oldřich Volf (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku mimořádných událostí a jejich přechodem do krizových situací. Objasnění institucionálního členění krizového managementu, s všeobecnými zásadami koordinování sil a prostředků k řešení krizových situací. Seznámení s podstatou řešení mimořádných událostí (včetně krizových), s postupy vytváření strategií jejich zdolávání. Funkce a role kompetentních osob v systému řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně seznámení s informačními nástroji krizového managementu. Důraz je kladen na podstatu řešení krizových situací a kvalitu krizového managementu ve veřejné správě.

Požadavky:

Minimálně 80 % přítomnost studenta/studentky na cvičeních. Neúčast je možná pouze na základě vyučujícímu doložených vážných důvodů.

Zápočet:

Zpracování a včasné odevzdání seminární práce podle zadání (rozsah 4 strany textu formátu A4 /Úvodní strana a obsah se nezapočítávají do počtu stran. Tabulky, grafy a obrázky jsou uvedeny v příloze/).

Hodnocení seminární práce: dodržení zadaného tématu a věcná správnost, dodržení stanoveného rozsahu, použití grafických příloh.

Udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška je tvořena písemným testem o 15 otázkách, kde je u 10 otázek použita kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod a 5 otázek písemných odpovědí (důležité otázky) - 5 bodů; celkem lze dosáhnou 35 bodů. Hodnocení: výsledek 17 a méně bodů = F; 18-21 bodů = E; 22-25 bodů = D; 26-29 bodů = C, 30-32bodů = B; 33-35 bodů = A. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň hodnocení, pokud je výsledek testu na rozhraní kvalifikačních stupňů.

Osnova přednášek:

[1] Chování člověka a zvířat při mimořádných událostech.

[2] Mimořádné události – druhy, příčiny, rozsah, průběh, následky a vývoj.

[3] Systém pro zdolávání mimořádných událostí a jejich předcházení.

[4] Teorie řízení rizika – druhy, vnímání, opatření.

[5] Strategie a její tvorba – zdolávání mimořádných událostí a krizových stavů.

[6] Teorie zdolávání mimořádných událostí.

[7] Plánování – operační, havarijní a krizové.

[8] Proces řešení krizových situací – vznik krize, druhy krizí, zdroje k řešení.

[9] Informační podpora krizového managementu.

[10] Krizová legislativa v ČR.

Osnova cvičení:

[1] Případové studie situací nutnosti přežití (moderovaná aktivita ve skupinách).

[2] Praktická práce s riziky – vyhledávání rizik, jejich popis, tvorba protiopatření (společná návodná práce k demonstraci variability řešení).

[3] Úloha leadera při řešení krizové situace – řešení etických dilemat rozhodování, vnímání odpovědnosti, sebekontrola, práce s informacemi (moderované aktivity reálných situací, jimž jsou vystaveny osoby s rozhodovací kompetencí).

[4] Využívání plánovací dokumentace při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

[5] Kazuistiky vybraných mimořádných událostí (diskuse k tématice, hodnocení výsledků).

[6] Práce s právními předpisy na úseku krizového řízení (řešení konkrétních kaus s nutností orientace v právních předpisech – důsledky neznalosti práva v této oblasti).

Cíle studia:

Studenti budou znát základní problémy krizového managementu z pohledu plánování, organizování, řízení a kontroly činnosti a budou mít vědomosti nejen o krizové legislativě s důrazem na legislativu týkající se IZS a jeho složek, ale i o krizové dokumentaci. Získají dovednosti v navrhování a posuzování účinnosti bezpečnostních opatření souvisejících s nasazením složek IZS v rámci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech a krizových situacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Šimák, L.: Krízový manažment vo verejnej správe, FŠI ŽU, Žilina, 2001

Pinka, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, Linde, Praha, 2003

Horák, R. a kol.: Průvodce krizovým managementem pro veřejnou správu, Linde, Praha, 2004

Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004

Antušák, E., Kopecký, Z.: Základy teorie krizového managementu I, II, VŠE, Oeconomica, Praha, 2003

Doporučená literatura:

Právní normy krizového řízení ČR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3082906.html