Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Prevence mimořádných událostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2PMU KZ 2 8P+6C česky
Přednášející:
Miroslav Štěpán (gar.)
Cvičící:
Miroslav Štěpán (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činnosti správních orgánů při příjímání preventivních opatření k ochraně obyvatelstva a to jak v oblasti boje proti organizovanému zločinu, boji proti terorismu a při řešení problematiky spojené s integrací cizinců i možnosti ohrožení migrační vlny velkého rozsahu. Budou seznámeni s prevencí a připraveností na závažné havárie a ochranou kritické infrastruktury. Dále budou studenti seznámeni s problematikou působnosti a pravomocemi správních úřadů na úseku požární ochrany a s právy a povinnostmi právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob při zajišťování úkolů na úseku požární ochrany a s problematikou protipovodňových opatření a protipovodňovými plány.

Požadavky:

Zápočet:

*zpracování, přednesení a obhajoba uceleného referátu v rozsahu 1 500 až 1 800 slov nebo formou prezentace v rozsahu 8 až 10 minut,

*70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

*splnění dvou testů v průběhu semestru s hodnocením minimálně E; test je tvořena písemnou částí v délce 20 minut o 10 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia; hodnocení testu: A - 10 otázek správně, B -9, C -8, D -7, E - 5-6 otázek správně

*bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Bezpečná společnost a ochrana obyvatel - úkol státní správy.

2.Preventivní opatření v boji proti organizovanému zločinu a v boji proti terorismu.

3.Integrační politika a bezpečnostní aspekty integrace cizinců.

4.Migrační vlna a mezinárodní spolupráce při jejím řešení.

5.Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany,havarijní plán kraje.

6.Taktické řízení při řešení mimořádných událostí.poplachový plán IZS.

7.Operační řízení při řešení mimořádných událostí.

8.Komunikační a informační systémy krizového řízení a systém varování a vyrozumění.

9.Ochrana a chování obyvatelstva za mimořádných situací.

10.Protipovodňová opatření, taktická a prověřovací cvičení.

Osnova přednášek:

1. týdenKoncepce ochrany obyvatelstva

2. týdenBezpečnostní hrozby. Preventivní opatření ve strategii boje proti organizovanému zločinu a opatření strategie boje proti terorismu

3. týdenAzyl, migrace a integrace. Preventivní opatření při integraci cizinců do společnosti a při řešení migrační vlny velkého rozsahu

4. týdenPohromy přírodního a antropogenního původu

5. týdenPrevence a připravenost na závažné havárie, ochrana kritické infrastruktury

6. týdenPožární prevence a členění provozovaných činností dle požárního nebezpečí

7. týdenVýkon státního požárního dozoru

8. týdenProtipovodňová opatření a povodňové plány na úrovni měst a obcí

9. týdenPovinnosti fyzických osob

10. týdenSpolupráce IZS a participace na operačním a krizovém řízení

Osnova cvičení:

1. týdenBezpečná společnost - úkoly státní správy

2.. týdenOrgány zabývající se bojem proti organizovanému zločinu a mezinárodní spolupráce, minimalizace rizik a dopadů potencionálních teroristických útoků na území ČR

3. týdenIntegrační politika na ústřední, regionální a lokální úrovni, bezpečnostní aspekty integrace cizinců. Mezinárodní podmínky a vazby pro vznik migrační vlny a spolupráce při jejím řešení.

4. týdenPrevence průmyslových a jiných havárií

5. týdenPožární bezpečnost při řešení stavby a výrobních provozů

6. týdenPříklady výkonu státního požárního dozoru

7. týdenPožární bezpečnost specifických objektů - zdravotnické budovy, hotely, školy

8. týdenProtipovodňová opatření

9. týdenZákladní úkoly ochrany obyvatelstva

10. týden Hospodářská opatření pro krizové stavy, Státní pomoc při obnově území

Cíle studia:

Po absolvování předmětu získá student základní odborné znalosti z oblasti prevence mimořádných událostí v podmínkách České republiky.

Studijní materiály:

[1] Ing. Jarmil Valášek, Ph.D. Ing. František Kovařík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, Praha 2008,

[2] Ing. Květoslava SKALSKÁ, Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA, Ing. Milan DUBSKÝ, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A POŽÁRNÍ OCHRANA, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,

[3] ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém; Edice Sdružení požární

[4] METODICKÁ POMŮCKA MINISTERSTVA VNITRA,č. j.: PO ? 1590/IZS ? 2003 ze dne 30. června 2003,kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí

[5] Eichler, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století

[6] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[7] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

[8] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Doporučená literatura:

* Ústava České republiky

* Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

* Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

* Zákon č.553/1991 Sb.,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.254/2001 Sb., vodní zákon

* ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

* ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty

* ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

* ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory

* ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování

* ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - změny staveb

* ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - budovy zdravotnických zařízení

* ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

* ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3082106.html