Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metodologie výzkumné práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPMVP Z 2 1P+1S česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Zápočet

- docházka na cvičení (je akceptována 1 absence);

- aktivní zapojení do diskuze v průběhu cvičení;

- prezentace formou power-pointu o rozsahu 10 minut na téma zvolené posluchačem.

Hodnocena bude formální část projevu a samotné prezentace či způsob zpracování.

Osnova přednášek:

1. přednáška - Zásady psaní závěrečných prací v programu ochrana obyvatelstva. Jak přednášet.

2. přednáška - Odborná publikace (vysvětlení rozdílů mezi různými formami písemného sdělení, rozdíl mezi studijním textem, učebnicí a monografií, grafická a jazyková úprava, vyhledavače odborné literatury, impact faktor)

3. přednáška Informační zdroje v síti ČVUT. Rešeršní strategie, odborné databáze, služby Ústřední knihovny ČVUT.

4. přednáška - Citování, citační manažéry.

5. přednáška - Grantová politika, úkoly grantových agentur.

Pořadí přednášek se může změnit.

Je doporučena účast na přednáškách, protože v rámci nich zazní řada údajů nezbytných k úspěšnému zpracování závěrečné práce a k její obhajobě v rámci státní závěrečné zkoušky.

Osnova cvičení:

Postup při zpracovávání podkladů pro bakalářskou práci

Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, zadání témat pro seminární přednášky

Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v BP

Psychologické aspekty vědecké práce

Prezentace a obhajoba

Cíle studia:

Seznámení posluchačů se základy vědecké práce - od organizace vědecké činnosti v České republice a v zahraničí, přes organizaci grantových agentur, způsob získávání informací pomocí literatury, internetu a dalších informačních zdrojů až po zásady vlastní vědecké práce.

Studijní materiály:

[1]Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003

[2]Liška, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004

[3]Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická příručka. 2. upravené a doplněné vydání. Bratislava: Osveta, 2005

[4]Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005

[5]Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, 1999

[6]Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004

[7]Tichá, L., Civínová, Z., Morysková, M., Trtíková, I., Němečková, L.: Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-232
Navrátil L.
Donevová M.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3075106.html