Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vnitřní lékařství a geriatrie I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZVLG1 Z 3 2P+2C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Leoš Navrátil (gar.), Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů určí způsob náhrady cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení zadaných seminárních prací, jejichž počet a témata určí vedoucí seminářů. Studenti budou rovněž v průběhu seminářů průběžně zkoušení, pro udělení zápočtu nesmí být ani jednou hodnoceni seminární práce stupněm F.

Osnova přednášek:

Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, vý-znam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, přehled

přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG)

Přehled zobrazovacích metod

Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný ma-nagement

Periferní NS, vertebrogenní onemocnění - diagnostika a léčba dle EBM

Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba

srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil). Poruchy lipidového metabolismu, epi-demiologie, patologie a prevence aterosklerózy

Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

Základy gerontologie (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče)

Základy pediatrie

Základy lékařské genetiky

Osnova cvičení:

1. týden - Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, metodika vedení, zabezpečení a ochrana osobních údajů)

2. týden - Zásady práce s biologickým materiálem (zásady odběru, manipulace s ním, nakládání s použitým odběrovým materiálem, likvidace infekčního materiálu, odběrové systémy)

3. týden - Asepse a antisepse, druhy sterilizace, desinfekce

4. týden - Opakování. MKN, MKF

5. týden - Rozdělení oborů medicíny, klinické obory, paraklinické obory, jejich úloha v systému

6. týden - Vyšetření pacienta v podmínkách PNP a NP, možnosti monitorace

7. týden -. Úvod do konzervativních oborů medicíny. Zdraví a nemoc. Indikace vyšetření, možnosti léčby

8. týden - Úvod do chirurgických a intervenčních oborů medicíny. Základní chirurgické výkony (punkce, drenáže, kanylace) Spotřební chirurgický materiál a chirurgické instrumentárium (rozdělení, zásady skladování, principy péče o chirurgické nástroje, zásady ekonomického nakládání s ním)

9. týden - Opakování. Význam fyziatrie a balneoterapie

10. týden - Seminář. Zápočet.

Účel cvičení:

kontrola znalostí z dosud odpřednášené látky (ústně nebo písemně)

Prezentace k dané problematice Na cvičeních jsou prohloubeny znalosti získané v rámci přednášek, případně v diskuzi vysvětlena posluchačům ta témata, která jim v rámci samostudia byla obtížně pochopitelná. V rámci cvičení budou rovněž probrána některá specifická témata, na která si studenti připraví prezentace. Součástí výuky budou rovněž praktické demonstrace některých lékařských a ošetřovatelských úkonů.

Poznámka:

pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru zdravotnický záchranář.

Studijní materiály:

povinná

[1] Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[2] Klíma J a kol.: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2016

[3] Muralitharan N., Ian P.: Patofyziologie pro zdravotnické obory, Grada, Praha, 2017

[4] Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017

doporučená

[1] Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2] Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[3] Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[4] Thomas J., Tanya M.: Klinické vyšetřené - moderní propedeutika. Grada, Praha, 2018

[5] Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

[6] Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-233
Jelínek P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Jelínek P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Jelínek P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3059006.html