Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Respirační terapie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZRT1 Z 2 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Pokorný (gar.), Karel Roubík, Martin Rožánek
Cvičící:
Jan Pokorný (gar.), Lenka Horáková, Jan Matějka, Martin Rožánek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V současné době neexistuje v ČR specializovaný studijní obor, který by poskytoval ucelené vzdělání v oblasti respirační terapie, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčení při umělé plicní ventilaci u selhávajících základních životních funkcí, v podmínkách farmakologického útlumu nebo inhibici nervosvalového přenosu. Studium předmětu předpokládá dále základní znalosti zejména z interních a chirurgických oborů. Po absolvování studia by měl být student schopen aktivně spolupracovat s klinikem a v případě potřeby navrhovat optimální způsoby řešení.

Požadavky:

Zápočet: 80% účast, vypracované protokoly ze všech laboratorních (tolerují se dvě omluvené absence, v takovém případě zadá vyučující náhradní seminární práci).

Znalosti budou ověřovány testem, případně ústním pohovorem v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách

Vstupní pozadavky

Povinné predcházející predmety (prerekvizity):

Základy biofyziky, anatomie, fyziologie,

Povinné soucasne probíhající predmety (korekvizity):

Základy patofyziologie, farmakologie

Dalsí pozadované znalosti a dovednosti: 0

Osnova přednášek:

1. týden: Základní pojmy a veličiny v respirační péči. Pára, plyn. Kritická teplota. Atmosféra, její . vlastnosti v závislosti na nadmořské výšce. Vyjadřování množství plynu a složení plynných směsí. Dýchací a anesteziologické plyny. Složení alveolárního plynu. (Roubík)

2. týden: Celkový a parciální tlak. Přepočty a výpočty tlaku v respirační péči. Krevní plyny. Stavová rovnice ideálního plynu. Standardizované podmínky (STPD, ATPD, ATPS, BTPD, BTPS ) a převody mezi nimi. Využití v technice pro respirační péči. Vliv podmínek na přesnost měření ventilačních parametrů. (Roubík)

3. týden: Roztoky, disociace , hydratace. Elektrolyty. Polární a nepolární látky a jejich rozpouštění. Vyjadřování složení roztoků. Semipermeabilní membrána. Osmóza a osmotický tlak. Koloidy a krystaloidy v objemové náhradě. Autoprotolýza vody. Kyselost rostoků, její výpočet a měření. Disociační konstanta kyselin a její využití. (Roubík)

4. týden: Rovnováha na rozhraní kapaliny a plynu. Rozpustnost plynů v kapalinách. Difuze, difuzní rovnice, aplikace v respirační péči. Transport a výměna plynů v organismu. (Roubík)

5. týden: Vypařování látek a var. Sytá, přehřátá a mokrá pára. Teplota rosného bodu. Křivka syté páry a vybraných volatilních anestetik. Teplo při fázových změnách . Zvlhčovače plynů. Odpařovače anestetik. Jejich konstrukce a vlastnosti. (Roubík)

6.-7. týden: Prohloubení znalostí z anatomie dýchacího a oběhového systému (Pokorný)

8.-9. týden: Plicní objemy, totální kapacita plic, vitální kapacita, reziduální objem. Ventilace plic, dechová frekvence, dechový objem, anatomický a fyziologický mrtvý prostor. Minutová a alveolární ventilace. (Pokorný)

10-11. týden: Ventilační mechanika, respirační svalstvo. Intrapulmonální a itrapleurální tlak. Elasticita hrudníku, plic a systému hrudník plíce. Compliance respiračního aparátu.

Odpory dýchacích cest, proudění turbulentní a laminární, tkáňové odpory, rezistence. Dechová práce (Pokorný)

12.-13. týden: Plicní krevní oběh. Tlaky v plicním oběhu, tlak v v a. pulmonalis, plicních kapilárách. Odpor plicního řečiště, změny plicního odporu, plicní hypertense. Hypoxická plicní vazokonstrikce. (Pokorný)

14. týden: Plicní perfuze, distribuce perfuze, vztah ventilace a perfuze, alveolární mrtvý prostor, zkraty. (Pokorný)

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1.týden: Základní výpočty v respirační péči. Výpočty složení plynů a výpočty chemických rovnic. Výpočty respiračního kvocientu.

2.týden: Výpočty parciálních,relativních a absolutních tlaků. Výpočty se stavovou rovnicí.

Molární objemy za různých podmínek. Výpočty parciálních tlaků ve vysokohorské a

podmořské medicíně. Přepočty mezi standardizovanými podmínkami.

3. týden: Výpočty koncentrací v intenzivní péči. Elektrolyty. Výpočty kyselosti roztoků.

4. týden:Výpočty rozpustnosti plynů v kapalinách a jejich využití v respirační péči.

5. týden: Výpočty s vodní párou. Zvlhčovače. Výpočty složení anestetických směsí u

odpařovačů anestetik

6.-7. týden: Výměna plynů v plicích, alveolární ventilace, alveolární parciální tlaky ,

alveoarteriální diference. (Pokorný)

8.-9. týden: Regulace dýchání, centrální regulace, chemická regulace , chemorecepce PaO2,

PaCO2, pH (Pokorný)

10-11. týden: Krevní plyny, kaskáda, transport O2 a CO2, chemická vazba na Hb,

fyzikálně rozpuštěné v plasmě, bikarbonátový systém, vazebná křivka Hb. (Pokorný)

13-14. týden: acidobasická rovnováha a její interpretace. (Pokorný)

Poznámka - pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně.

V rámci cvičení se bude realizovat:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Exkurse

Exkurze k dané problematice.

Samostatná část - nejsou součástí přednášek ani cvičení.

1.Exkurse na oddělení ARO / JIP.

2.Exkurse na oddělení biomedicínského inženýrství.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty

- se zásadami účelné diagnostiky, ošetřování a léčení pacientů s vyřazenými/alterovanými základními životními funkcemi

- se základní i rozšířenou kardiopulmonální resuscitací, kardiopulmonální rehabilitací a

edukací pacienta

- s konstrukčními principy ventilátorů/anesteziologických přístrojů, postupy při testování hledání závad a opravách těchto zařízení

- vedením zdravotnické dokumentace

Studijní materiály:

[1] PACHL, J., ROUBIK, K., et al: Základy anesteziologie a resuscitacní péce dospelych i detí, Karolinum Praha, 2003

[2]LARSEN, R., et al.: Beatmung, Springer 2009

[3]DOSTAL,P. et al.: Základy umelé plicní ventilace, Maxdorf, Praha 2005

[4]TOBIN, M, J. et al.: Principles and Praktice of Mechanical Ventilation, McGraw-Hill Inc 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:A-8
Horáková L.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Laboratoř SPT, RT a TNP
místnost KL:A-8
Horáková L.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Laboratoř SPT, RT a TNP
místnost KL:K-2
Pokorný J.
Rožánek M.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:A-8
Horáková L.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Laboratoř SPT, RT a TNP
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3058706.html