Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praxe pod přímým vedením v semestru II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPV2 Z 2 8C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Praxe pod přímým vedením v semestru I. (17PBZPV1)
Přednášející:
Cvičící:
Eva Veverková (gar.), Eva Kozáková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z ustanovení Vyhlášky MZ č. 55/2011., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem praxe je nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na výuku v předmětech Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy a Praxe pod přímým vedením 1. Student se učí aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti v podmínkách klinické praxe. Současně se učí spolupráci v týmu, komunikaci, samostatnosti a odpovědnému přístupu ke spolupracovníkům i pacientům. Student během praxe dále plní ošetřovatelské činnosti, které se naučil v předmětech Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy a Praxe pod přímým vedením 1.

Pracoviště:

1. Lůžková oddělení oborů vnitřního lékařství

2. Lůžková oddělení chirurgických oborů

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Prezentace jednoho vybraného ošetřovatelského postupu. Práce v části teoretické vychází z aktuální dostupné literatury na dané téma, v části praktické student popíše stejný, ale skutečně užívaný konkrétní postup, se kterým se setkal v praxi.

Povinná a aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy.

Je povolena jedna absence. Náhrada cvičení je možná pouze ze závažných a doložených důvodů na základě dohody s garantem předmětu.

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování a prokázání průběžných znalostí v písemných testech na cvičeních a účast na cvičeních. Hodnocení průběžného testu je podle klasifikační stupnice ECTS. Pro udělení zápočtu nesmí být ani jedno hodnocení stupněm F na cvičeních.

V případě nesplnění podmínky pro udělení zápočtu může student absolvovat zápočtový test s 20 otázkami ve vypsaných termínech ve zkouškovém období. Za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 5 bodů. Testový výsledek méně než 50 bodů je hodnocen jako nedostatečně.

Prerekvizity: Praxe pod přímým vedením I

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Infuzní terapie, transfuzní léčba, péče o přístupy do cévního řečiště. Infuzní linka. Opakování + praktický nácvik. Test.

2. Prezentace studentů. Oxygenoterapie. Podávaní léků na lůžkových odděleních (injekce, inhalace, per os, opiáty). Enterální, parenterální výživa, domácí parenterální výživa. Zavedení NGS + výplach žaludku.Opakování + praktický nácvik. Test.

3. Prezentace studentů. Péče o drény a drenážní systémy, rány, dekubity, stomie, odběry biologického materiálu, snímání EKG, hodnocení základních poruch rytmu. Opakování + praktický nácvik. Test.

4. Ošetřování nemocných v perioperačním období, péče o mobilitu (prevence imobilizačního syndromu, tromboembolické nemoci), vyprazdňování, výživu a hygienu. Opakování.

5. Prezentace studentů. Smrt. Paliativní péče, péče o umírající, zemřelé a jejich příbuzné. Eutanazie. Transplantace. Dříve vyslovené přání. Opakování + praktický nácvik. Test.

.

Cíle studia:

Cílem praxe je nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na výuku v předmětu ošetřovatelské postupy 2.

Studenti postupně získávají dovednosti angažovat se ve prospěch druhých lidí, projevovat takt a empatii, jednat v souladu s etickými, právními a společenskými principy, respektovat sociokulturní odlišnosti, nepodléhat předsudkům.

Studijní materiály:

Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2001, 568 str. ISBN: 80-247-0242-8.

Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2002. 392 str. ISBN: 80-247-0278-9.

Mikšová Z., Froňková M., Hernová R., Zajíčková M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha, Grada Publishing, 2005. ISBN: 80-247-1442-6

Mikšová Z., Froňková M., Hernová R., Zajíčková M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha, Grada Publishing, 2005. ISBN: 978-80-247-1443-1.

Šamánková Marie a kol.: Základy ošetřovatelství. Praha, Karolinum, 2006. ISBN: 80-246-1091-4

Staňková, M. České ošetřovatelství č. 6, Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Brno: IDVPZ, 2001. 55 str. ISBN: 80-7013-323-6.

Jirkovský D., Hlaváčová, M. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. 1. vydání. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. ISBN: 978-80-87347-13-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-206
Veverková E.
Kozáková E.

08:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Veverková E.
Kozáková E.

08:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3057606.html