Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Integrovaný záchranný systém a krizový management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZIZS KZ 2 2P+2C česky
Přednášející:
Milan Mráz (gar.)
Cvičící:
Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činností složek Integrovaného záchranného systému v České republice. Obsah je zaměřen na činnost základních a ostatních složek IZS v praktických opatřeních při řešení mimořádných událostí, opatření ochrany obyvatel a provádění záchranných a likvidačních prací na zasaženém území. Mimo obecné zásady prevence, plánování a přípravy na tyto situace je kladen důraz na praktické řešení záchranných a likvidačních prací i zajišťování ochrany obyvatelstva za nevojenských krizových situací. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami taktického a operačního řízení při řešení mimořádných událostí, objasněn bude poplachový plán IZS a další významné dokumenty IZS.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

zpracování, přednesení a obhajoba uceleného referátu,

80% účast a aktivní vystoupení na cvičeních (dlouhodobá absence bude řešena individuálně),

úspěšné složení zápočtového testu,

výsledná známka je tvořena na základě hodnocení předneseného referátu a výsledku písemného testu.

Zápočtový test je složen ze 20 otázek Multiple Choice o délce 40 minut,

testové otázky jsou vytvořeny z témat jednotlivých přednášek,

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15 otázek správně.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, legislativa IZS, IZS v krizovém řízení a krizové stavy,

2.Struktura a funkce IZS, Ústřední poplachový plán IZS a typové činnosti IZS,

3.Organizace a činnost HZS v rámci IZS, záchranné a likvidační práce, funkce velitele zásahu,

4.Organizace a činnost ZZS v rámci IZS, činnost ZZS při mimořádných událostech a organizace místa zásahu při společném zásahu složek IZS,

5.Organizace a činnost PČR a ostatních složek IZS v rámci IZS,

6.Činnost ústředních a územních správních úřadů a jejich orgánů, právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti krizového řízení,

7.Taktické, operační a strategické řízení při řešení mimořádných událostí,

8.Opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích,

9.Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech, individuální ochrana obyvatel a protipovodňová opatření,

10.Taktická a prověřovací cvičení, zakončení předmětu.

Osnova cvičení:

1.Legislativa IZS a krizového řízení,

2.Dokumentace IZS,

3.Organizace a činnost HZS v rámci IZS,

4.Organizace a činnost ZZS v rámci IZS,

5.Organizace a činnost PČR a ostatních složek IZS v rámci IZS,

6.Činnost orgánů státní správy, místní samosprávy a právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti krizového řízení,

7.Taktické, operační a strategické řízení v rámci IZS,

8.Opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích,

9.Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech a individuální ochrana obyvatel,

10.Taktická a prověřovací cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní orientací, která se týká postavení zdravotnictví, resp. záchranného systému, v bezpečnostním systému České republiky a přehledu o základních úkolech poskytovatele přednemocniční neodkladné péče v rámci zdravotních služeb.

Studijní materiály:

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 157 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

VALÁŠEK, Jarmil a František KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích: účelová publikace pro krizové řízení. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008, 104 s. ISBN 978-80-86640-93-8.

SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Vyd. 1. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010, 55, 44 s. ISBN 978-80-86640-59-4.

FRÖLICH, Tomáš, et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. V Tribun EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 151 s. ISBN 978-80-263-0721-1

BŘÍZA, Jan, et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. V Tribun EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-263-0722-8.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky.

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Mráz M.
16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
místnost KL:K-1
Staněk M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-2
Staněk M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Sál 2
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3056706.html