Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Funkční anatomie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZFA2 Z,ZK 3 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Funkční anatomie I. (17PBZFA1)
Přednášející:
Yulia Efremova
Cvičící:
Yulia Efremova, Václav Kvítek, Radek Matlach
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie - systematické anatomie a anatomie řezů a krajin lidského těla. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou, funkcí a možnostmi klinického vyšetření lidského organismu. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně topograficky a akcentuje praktické vyhledávání a projekci orgánů a nervově cévních svazků. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. Vernier, Visible project a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na uložení a vztahy životně důležitých struktur se kterými přichází do styku pracovník orientovaný na poskytnutí první pomoci.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 2 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena. Pokud student nebude připraven dle požádavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení v náhradním termínu podle kapacitních možností v jednotlivých termínech. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného testu je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného testu se provádí na poslední hodině cvičení nebo dle dohody s vyučujícím.

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu student musí mít 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů menšího, než 60 %.

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Písemné prokázání znalosti testem u prvního (řádného) termínu a prvního opravného termínu. Úspěšnost testu minimálně 80 %.

3. Druhý opravný termín (tzv. třetí termín) - test + případně i ústní zkouška. Testový výsledek horší než 75 % vč. je hodnocen automaticky jako neprospěl a ústní zkouška se nekoná. Výsledky testu mezi 76 - 79 % jsou doplněny ústní zkouškou. Výsledky lepší než 79 % jsou hodnoceny stupněm prospěl a nejsou doplněny ústní zkouškou.

4. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní. Bez získání zápočtu není možné zkoušku absolvovat!

Osnova přednášek:

1. Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu). Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG

2. Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Tepová frekvence a tělesná námaha; Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů; Krevní tlak a tělesná námaha

3. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

6. Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Motorický nervový systém. Spinální mícha (stavba, reflexy).

7. Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, rexlexy). Fyziologie řízení pohybu.

8. Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus.

9. Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

Osnova cvičení:

1. Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu). Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG

2. Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Tepová frekvence a tělesná námaha; Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů; Krevní tlak a tělesná námaha

3. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

6. Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Motorický nervový systém. Spinální mícha (stavba, reflexy).

7. Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, rexlexy). Fyziologie řízení pohybu.

8. Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus.

9. Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

10. Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům podat ucelený přehled týkající se vztahů mezi stavbou, funkcí a možnostmi klinického vyšetření lidského organismu.

Výuka předmětu je zaměřena výrazně topograficky a akcentuje praktické vyhledávání a projekci orgánů a nervově cévních svazků. Hlavní důraz je kladen na uložení a vztahy životně důležitých struktur, se kterými přichází do styku pracovník orientovaný na poskytnutí první pomoci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Dylevský, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2. Rokyta, Richard a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV, 2008. 426 s. ISBN 978-80-86642-48-2.

3. Silbernagl S. a A. Despopoulos. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha: Grada, 2004, 436 s.. ISBN 80-247-0630-X.

4. Mourek J. Fyziologie: Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2012, 224 s.. ISBN 978-80-247-3918-2.

Doporučená literatura:

1. Trojan, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

2. Čihák R. Anatomie 2. 3. vyd. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 80-247-0143-X.

3. Čihák R. Anatomie 3. 3. vyd. Praha: Grada, 2016, 832 s. ISBN: 978-80-247-5636-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-1
Efremova Y.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Út
místnost KL:K-306
Kvítek V.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306

Kvítek V.

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Kvítek V.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3056506.html