Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Praxe pod přímým vedením v semestru I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPV1 Z 4 0P+12C česky
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Martina Dingová Šliková (gar.), Eva Veverková (gar.), Pavel Böhm, Lucie Lidická
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky č.55/2011 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem předmětu Praxe pod přímým vedením je naučit studenty prakticky zvládat základní ošetřovatelské výkony, komunikaci s nemocným i v ošetřovatelském týmu a připravit se tak na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového typu.

Součástí praxe jsou exkurse na odborná pracoviště a 40 hodin na pracovišti typu LDN, standardní odd. chirurgie, interny nebo neurologie.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních včetně domácí přípravy. Pro splnění zápočtu je povinná 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu). Vypracování seminární práce, její obhajoba a prezentace v průběhu semestru. Časový harmonogram a témata seminární práce budou upřesněna v úvodních hodinách cvičení.

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování a prokázání průběžných znalostí v písemných testech na cvičeních a praktické zvládnutí jednotlivých úkonů v průběhu semestru, které budou hodnoceny vyučujícím. Průběžný test je hodnocen dle klasifikační stupnice ETCS. Pro udělení zápočtu nesmí být ani jedno hodnocení stupněm F na cvičeních.

V případě nesplnění podmínky pro udělení zápočtu může student absolvovat zápočtový test s 50 otázkami ve vypsaných termínech v průběhu zkouškového období.

Jestliže v průběhu semestru bude student hodnocen více jak dvakrát nedostatečně, nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplní podmínky k udělení zápočtu.

Potvrzení absolvovaných hodin do deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky vyučujících. Úvod do praxe. Péče o nemocniční lůžko, pomocná zařízení lůžka, resuscitační lůžko. Polohy nemocných, péče o odpočinek, spánek.

2. týden. Prevence nozokomiálních nákaz, hygienická desinfekce rukou, bariérový režim, desinfekce, sterilizace. Ošetřovatelská dokumentace.

3. týden. Obvazová technika. Ošetření akutních, septických a aseptických ran. Prevence a ošetření chronických ran, včetně dekubitů. Převazový vozík, sterilní stolek.

4. týden. Hygienická péče o dospělého a dětského pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta. Imobilizační syndrom.

5. týden. Monitorace fyziologických funkcí. Tělesná teplota, dech, tep. Snímání EKG, monitorace pulzním oxymetrem. Kontrola vědomí. Zápis naměřených hodnot do ošetřovatelské dokumentace.

6. týden. Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s opiáty.

7. týden. Péče o pacienta s bolestí, koncept bazální stimulace.

8. týden. Odběry biologického materiálu.

9. týden. Zajištění vyprazdňování moče-cévkování.

10. týden. Aplikace intradermálních a subkutánních injekcí.

11. týden. Zajištění periferního žilního vstupu. Intravenózní aplikace léků. Druhy intravenózních vstupů a jejich ošetření. Infuzní roztoky.

12. týden. Aplikace intramuskulárních injekcí.

13. týden. Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace klysmatu. Stomie. Inkontinence.

14. týden. Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami.

Cíle studia:

Předmět je orientován na aktivní získávání vědomostí, dovedností a návyků nezbytných k ošetřování nemocných všech věkových kategorií v nemocniční péči. Důraz je kladen na poskytování kvalitní, efektivní a bezpečné ošetřovatelské péče. Nezbytností je laskavý, lidský přístup a provedení postupů lege artis.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. KAPOUNOVÁ, G., 2007 Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1830-9.

2. NEJEDLÁ M., 2015 Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přepracované vydání. Praha: Grada 2015. 296 s. ISBN 987-80-247-4449-0

3. PÁRAL, J., BENNET, C., 2008. Malý atlas obvazových technik: učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. 238 s. ISBN 978-80-247-2255-9

4. SOVOVÁ, E., SEDLÁŘOVÁ, J., et all., 2014. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. Praha: Grada 2014. 264 s. ISBN 978-80-247-4823-8

5. VYTEJČKOVÁ, R., 2011. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 978-802-4734-194

6. VYTEJČKOVÁ, R., 2011. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 978-80-247-3420-0

Doporučená literatura:

1. FRIEDLOVÁ, K., 2007. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2007. 168. s. ISBN 978-80-247-1314-4

2. JUŘENÍKOVÁ, P., 2010. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. 80 s. ISBN 978-80-247-2171-2

3. KELNAROVÁ, J., 2009. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 1. ročník. Praha: Grada, 2009. 236 s. ISBN 978-802-4728-308

4. KELNAROVÁ, J., 2009. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha: Grada, 2009. 173 s. ISBN 978-802-4731-056

5. POKORNÁ, A., MRÁZOVÁ, R., 2012. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012. 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5

6. STAŇKOVÁ, M. 2001. České ošetřovatelství č. 6, Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Brno: IDVPZ, 2001. 55 s. ISBN: 80-7013-323-6.

7. ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. 2006. Základy ošetřovatelství. Praha, Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1091-4

8. ZACHOVÁ, V., 2010. Stomie. Praha: Grada, 2010. 200s. ISBN 978-802-4732-565

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-205
Dingová Šliková M.
Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Veverková E.
Dingová Šliková M.

12:00–15:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Lidická L.
Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Lidická L.
Veverková E.

12:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
St
místnost KL:K-205
Dingová Šliková M.
Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Veverková E.
Dingová Šliková M.

12:00–15:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Lidická L.
Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Lidická L.
Veverková E.

12:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3056106.html