Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technology of Air Protection

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E153006 Z 2 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Legislativní rámec ochrany ovzduší. Mechanismy vzniku hlavních znečišťujících látek při transformaci primární energie v palivu na teplo a elektrickou energii. Metody omezování vzniku znečišťujících látek a způsoby čištění odpadních plynů před vstupem do ovzduší. Rozptyl znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry.Součástí předmětu je exkurze na systémy čištění spalin a sledování koncentrací emisí na ZEVO Praha-Malešice.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní pojmy; emise, imise, emisní limit, emisní strop; druhy znečišťujících látek, kategorizace zdrojů znečištění ovzduší. Orgány ochrany ovzduší v ČR.

2. Pokračování - další zákonné normy, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí

3. Vyjádření emisního limitu, koncentrace znečišťujících látek a jejich přepočty. Charakteristika paliv z hlediska složení. Požadavky na kvalitu paliv, měrná sirnatost. Emisní limity pro spalování odpadu, spalovna odpadu. Stanovení specifického emisního limitu.

4. Speciální emise - PAH a PCDD/F. Požadavky na měření emisí, jednorázové a kontinuální měření.

5. Vznik hlavních znečišťujících látek - mechanismy vzniku CO, NOx a SO2. Rozptyl znečišťujících látek v ovzduší

6. Analýza znečišťujících látek - odběr a úprava vzorků emisí

7. Stanovení koncentrace kyslíku, obsah vlhkosti ve spalinách, analýza

8. Analýza CO, CO2 a NOx

9. Analýza SO2, TOC a tuhých znečišťujících látek.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3029206.html