Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pravděpodobnost a statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818PST Z,ZK 5 3+1 česky
Přednášející:
Josef Nový (gar.)
Cvičící:
Josef Nový (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu, je seznámit studenty se základními statistickým metodami a jejich aplikací v různých oblastech společenské praxe. Obsahem přednášky jsou teoretické základy pravděpodobnosti, popisná statistika a přehled nejdůležitějších metod statistické analýzy dat. Aplikace budou demonstrovány na dostupném statistickém softwaru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Shrnutí základních poznatků z teorie pravděpodobnosti.

2. Náhodná veličina, hustota, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, základní charakteristiky.

3. Diskrétní a spojitá rozdělení pravděpodobnosti, vlastnosti, aplikace. Centrální limitní věta.

4. Speciální statistická rozdělení - Pearsonovo, Studentovo, Fischerovo.

5. Náhodný výběr, základní statistiky a jejich charakteristiky.

6. Výběry z normálních rozdělení - rozdělení pravděpodobnosti statistik.

7. Bodové odhady - některé základní podmínky kladené na bodové odhady. Intervaly spolehlivosti a jejich konstrukce.

8. Testy hypotéz o parametrech normálních rozdělení - jeden výběr.

9. Testy hypotéz o parametrech normálních rozdělení - dva výběry.

10. Testy hypotéz o parametrech některých dalších rozdělení. Párový t-test. Testy shody.

11. Teoretické základy regresní analýzy, metoda nejmenších čtverců, odvozování soustavy normálních rovnic. Odhad koeficientů.

12. Korelační analýza, kovariance, výběrový koeficient korelace, Spearmanův koeficient pořadové korelace.

13. Kontingenční tabulky.

14. Souvislosti a aplikace.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Teorie pravděpodobnosti a základní metody matematické statistiky.

Schopnosti:

Správná aplikace teorie pravděpodobnosti a metod matematické statistiky na konkrétní reálné problémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Cihlář, J., Pelikán, Š.: Pravděpodobnost - cvičení, PF UJEP Ústí n/L 1996, skriptum.

[2] Cihlář, J.: Statistika, PF Ústí n/L 1982, skriptum.

[3] Cihlář, J., Pelikán, Š.: Statistika - cvičení, PF UJEP Ústí n/L 1987, skriptum.

Doporučená literatura:

[4] McClave, J. T., Dietrich, F.H.: Statistics, Dellen Publishing Compeny, San Francisco 1988.

[5] Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami,SNTL Praha 1990.

[6] Riečan, B. a kol: Pravděpodobnosť a matematická štatistika, SNTL Praha 1984.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3022306.html