Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy klinických oborů II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZKO2 Z,ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o oborech především vnitřního lékařství. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními chorobami, s primární a sekundární prevencí interních chorob, jejich diagnostikou a definovat termíny spojené s posouzením zdravotního stavu nemocného. Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze 2x, řádně omluvená)

Výsledky průběžného hodnocení vychází z prezentace vybraného oboru na závěr semestru

Každý student zpracuje na určené téma prezentaci, ve které představí:

- hlavní náplň zdravotnického oboru

- stručnou historii oboru

- důrazy v anamnéze a vyšetřovací metody specifické pro daný obor

- nejčastější onemocnění v daném oboru, specifika léčby a způsoby ošetřování

- situace, se kterými by se v rámci tohoto oboru mohl setkat ve svém budoucím zaměstnání

Udělení zápočtu bude dáno průnikem výsledku zápočtového testu a hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu otázku. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo). Otázky ke zkoušce jsou na webové stránce předmětu.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

.

Osnova přednášek:

přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Ladi-slav Hess, DrSc., doc. MUDr.. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, as. MUDr. Tomáš Heřman, as. MUDr. Petr Jelínek, MUDr. Alena Ševčíková, MDDr. Jan Šenfeld

Téma přednášek:

1. téma Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu (projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

2. téma Pokroky v ortopedii (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

3. téma Vybrané kapitoly z anesteziologie.

4. téma Základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, způsoby od-běru biologického materiálu, význam pro diagnostiku).

5. téma Zvláštnosti interních onemocnění ve vyšším věku.

6. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny).

7. téma Základy endokrinologie. Diagnostické metody, využití přístrojové techniky.

8. téma Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

9. téma Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

10. téma Nové diagnostické a terapeutické postupy ve stomatologii (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty).

11. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

Osnova cvičení:

1. týden 1.téma: Gynekologie porodnictví

2.téma: ORL. Opakování

3.týden 1.téma: Stomatologie.

2.téma: Neurologie, Psychiatrie, Psychologie

5. týden Seminář ke zkoušce

7.týden 1.téma: Ortopedie a traumatologie. Zobrazovací diagnostika

2.téma: Fyziatrie a balneotherapie

9.týden 1.téma: Onkologie. Opakování

2.téma: Seminář: Specifika pediatrie a geriatrie, Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou jednotlivých klinických oborů, s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen především na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Studijní materiály:

Literatura povinná

[1] Ferko, Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce. Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[2] Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitrního lékarství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1

[3] Navrátil, Leos, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[4] Navrátil, Leos a kol.: Vnitrní lékarství pro nelékarské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0210-5

[5] Zeman, Miroslav a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada, Praha 2003, ISBN 80-7169-705-2

Literatura doporucená:

[1] Adámková, Vera: Uvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihoceská univerzita Ceské Budejovice, 2003, ISBN 80-7040-607-0

[2] Lukás, Karel, Zák, Ales a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1787-6

[3] Sedlárová, Petra a kol.: Základní osetrovatelské péce v pediatrii. Grada, Praha 2008, 978-80-247-1613-8

[4] Slezáková, Lenka a kol.: Osetrovatelství pro zdravotnické asistentky III. Grada, Praha 2007, 978-80-247-2270-2

[5] Svacina, Stepán a kol.: Klinická dietologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2256-6

[6] Stejfa, Milos a kol.: Kardiologie. Grada, Praha 2006, ISBN 978-80-247-1385-4

[7] Teplan, Vladimír a kol.: Praktická nefrologie. Praha, Grada 2006, ISBN 80-247-1122-2

[8] Zima, Tomás a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-234
Jelínek P.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-309
Jelínek P.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2848006.html