Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přístrojová technika v nukleární medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRPTN KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Hozman (gar.), Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled přístrojové techniky v nukleární medicíně s důrazem na základní fyzikální principy, technické provedení, parametry, zpracování dat a specifika použití v klinické praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit vhodnost použití dané techniky pro daný účel.

Požadavky:

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:

P1. Není dovolena žádná absence. Pouze se omlouvají případy nemoci a případy hodné zřetele (pokud možno, vše doloženo).

P2. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat 2 testy (termíny řádných i opravných testů jsou uvedeny v harmonogramu předmětu), přičemž minimálně 1 test musí být hodnocen stupněm A až E (student může opakovat pouze 1 ze 2 testů, opravný test bude mít jiné zadání). Náplň testů vychází z probrané problematiky v rámci přednášek. Každý test bude tvořen otázkami typu ABC (pouze jedna správná) za 1 bod a otevřenými otázkami za 5 bodů. Z každého testu lze získat maximálně 14 bodů (4 otázky za 1 bod a 2 otázky za 5 bodů). Podmínkou pro úspěšné složení testu je získání minimálně 7 bodů (získání 6 bodů a méně = hodnocení F). Výsledné hodnocení je dáno celkovým počtem bodů, které student dosáhne v rámci obou testů a je klasifikováno podle stupnice ECTS (v procentech):

A ... 100 - 90 % výborně (max. 28 bodů)

B ... 89 - 80 % velmi dobře

C ... 79 - 70 % dobře

D ... 69 - 60 % uspokojivě

E ... 59 - 51 % dostatečně

F... 50 - 0 % nevyhovující (méně než 14 bodů)

Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Ústní část zápočtu je pouze v případě nejasného hodnocení testu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, fyzikální principy používané v NM, technika v NM, detektory ionizujícího záření, radiofarmaka, radiační ochrana, princip scintilační kamery (gama kamera Angerova typu), struktura, parametry

2. SPECT (planární a SPECT studie, zpracování obrazů, rekonstrukce, struktura přístroje, kalibrace kamer - homogenita, centrum rotace), hybridní kamery SPECT/CT

3. Příprava radiofarmak

4. Radiační ochrana

5. PET (základní princip, anihilace, uspořádání, parametry), hybridní zobrazování PET/CT - PET/MRI, molekulární zobrazování

Osnova cvičení:

1. Test č. 1, ukázka a popis komerčních scintilačních kamer

2. Test č. 2, SPECT - struktura přístroje, zpracování obrazových dat, rekonstrukce

3. Test č. 3, příprava radiofarmak, exkurze do Řeže

4. Test č. 4, příklady radiační ochrany, exkurze na pracoviště NM

5. Test č. 5, specifika PET, hybridní systémy, preklinické zobrazování

Cíle studia:

Cílem je získat a umět používat základní informace z oblasti fyzikálních principů, technických parametrů a jejich vlivu na činnost zobrazovacího systému v NMI a připravit se tak dobře na profesi Radiologického asistenta.

Studijní materiály:

[1]Hrazdíra, I. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Neptun, 2004.

[2]Hrazdíra, I., Mornstein, V., Škorpíková, J. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vyd. Neptun, 2006.

[3]Kupka, K. (editor) a kol.: Nukleární medicína. 4. vydání. Jilemnice: Gentiana, 2002.

[4]Ullmann, V. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření, [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

[5] Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana [online]. Jaroslav Ptáček, c2002-2017. Poslední změna 18. 10. 2013 [cit. 2017-09-27]. URL: http://old.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-720
Hozman J.
Hudzietzová J.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111

Hudzietzová J.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847306.html